KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   เอกสารวิชาการ
วารสาร
หนังสือ-ทั้งเล่ม
หนังสือ-บางบท
ตำรา-ทั้งเล่ม
ตำรา-บางบท
เอกสารเป็นบรรณาธิการ
บทความภายในคณะฯ
บทความในการประชุม
รายงานโครงการวิจัย
Thesis/Is


  เอกสารวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Report)

  ปีการศึกษา  | 2560 | 2557 | 2556 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2526 | 2523 | 2499 | 2012 |


ลำดับ เอกสาร
1. . 2006. Lessons Learned and Best Practices on HIV Prevention among Young People in Thailand .
 
2. . 2006. วารุณี ฟองแก้ว, นาดา ลัคนหทัย, สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, พันทิพย์ จอมศรี, พูนทรัพย์ โสภารัตน์. 2006 . Lessons Learned and Best Practices on HIV Prevention among Young People in Thailand ..
 
3. . 2549. คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่รบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 
4. . 2549. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการดูแลผู้ป่วยขณะใส่เครื่องช่วยหายใจของนักศึกษาพยาบาล ระหว่างกลุ่มที่ใช้วิธีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับกลุ่มที่ใช้วิธีสอนแบบปกติ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 
5. . 2549. เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ ,อรอนงค์ วิชัยคำ,กุลวดี อภิชาติบุตร,คัทลียา ศิริภัทรากูร.2549.การใช้แฟ้มสะสมงานในการศึกษากระบวนวิชาการบริหารการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Using Port Folio in Nursing Administration Course among Nursing Students, Faculty of Nursing, Chiang Mai University , ไทย, 50 หน้า.
 
6. . 2549. Model Development on Strengthening of Care for People Living with HIV/AIDS Receiving ART, Faculty of Nursing/Chiang Mai University/Chiang Mai/Thailand, 46 หน้า.
 
7. . 2549. Pothiban, L., Panuthai, S., & Puengchompoo, W. (2006). HIV/AIDS and Older Person in Northern Thailand: Development of a Model Package for Enhancing the Ouality of Life of HIV/AIDS Affected Older Persons. Faculty of Nursing Chiang mai University, Thailand. supported by UNFPA., 66 หน้า.
 
8. . 2549. การประเมินผลโปรแกรมการป้องกันความรุนแรงสำหรับนักศึกษาพยาบาล, 64 หน้า.
 
9. . 2549. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นรายการอ้างอิงงานวิจัยทางการพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ ไทย, 39 หน้า.
 
10. . 2549. การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับครอบครัวที่ได้รับบริการอนามัยครอบครัว, เชียงใหม่, 53 หน้า.
 
11. . 2549. การพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองผู้ทำงานไม้แกะสลักระยะที่ 2 : การมีส่วนร่วมของชุมชน, เชียงใหม่, 130 หน้า.
 
12. . 2549. การวิเคราะห์งาน เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 144 หน้า.
 
13. . 2549. การศึกษาสถานการณ์เด็กกำพร้าและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์และรูปแบบความช่วยเหลือ กรณีศึกษาในภาคเหนือ. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. .
 
14. . 2549. ความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการใช้ผังความคิดในการเรียนการสอนภาคการฝึกปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, เชียงใหม่ ประเทศไทย, 46 หน้า.
 
15. . 2549. ทรียาพรรณ สุภามณี และ คัทลียา ศิริภัทรากูร.2549.เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงและความตั้งใจในการจัดการความเสี่ยงของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ที่ดูแลผู้ป่วยใส่ท่อหลอดคอ., ไทย, 49 หน้า.
 
16. . 2549. ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการดูแลผู้ป่วยขณะใส่เครื่องช่วยหายใจ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 
17. . 2549. ผลการสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณุสขให้เป็นผู้นำในโปรแกรมการเลิกบุหรี่ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 
18. . 2549. ผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้และการปฏิบัติการให้อาหารทารกและเด็กป่วยของนักศึกษาพยาบาล, เชียงใหม่, 79 หน้า.
 
19. . 2549. รายงานการวิจัย เรื่อง ผลการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548-2549 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย, 50 หน้า.
 
20. . 2549. ลินจง โปธิบาล, ศิริรัตน์ ปานอุทัย, วณิชา พึ่งชมภู. 2549. การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.สนับสนุนโดย UNFPA., 66 หน้า.
 
21. . 2549. ลินจง โปธิบาล, สุภาพ อารีเอื้อ, วชิรวรรณ สุวรรณไตรย์, วณิชา พึ่งชมภู, ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์. 2549. การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณภาพกระดูก สำหรับประชากรสูงอายุ. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.), 162 หน้า.
 
22. . 2549. ลินจง โปธิบาล, สุภาพ อารีเอื้อ, วณิชา พึ่งชมภู, วชิรวรรณ สุวรรณไตรย์, ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์. 2549. ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพกระดูกสำหรับประชากรผู้สูงอายุเขตเมือง จ.เชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. . , สนับสนุนโดย China Medical Board of New York., 98 หน้า.
 
23. . 2549. วณิชา พึ่งชมภู, ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ลินจง โปธิบาล. 2550. ความต้องการและการได้รับสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สนับสนุนโดย UNFPA., 90 หน้า.
 
24. . 2549. สำนักบริการวิชาการ. (2549). ศักยภาพของสถานบริการทางการแพทย์และคลีนิคทันตกรรมกับการให้บริการแก่ชาวต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200, 112 หน้า.
 


  ปีการศึกษา  | 2560 | 2557 | 2556 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2526 | 2523 | 2499 | 2012 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th