KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   เอกสารวิชาการ
วารสาร
หนังสือ-ทั้งเล่ม
หนังสือ-บางบท
ตำรา-ทั้งเล่ม
ตำรา-บางบท
เอกสารเป็นบรรณาธิการ
บทความภายในคณะฯ
บทความในการประชุม
รายงานโครงการวิจัย
Thesis/Is


  เอกสารวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Report)

  ปีการศึกษา  | 2560 | 2557 | 2556 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2526 | 2523 | 2499 | 2012 |


ลำดับ เอกสาร
1. . 2550. หรรษา เศรษฐบุปผา และ คณะ. (2549). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพบุคคลากรที่มีนำหนักเกินมาตรฐาน: I Feel So Good Program. , 94 หน้า.
 
2. . 2550. การทบทวนสถานการณ์และพัฒนาผังพิสัยงานวิจัยเกษตรอินทรีย์:สุขภาพของเกษตรกร, 71 หน้า.
 
3. . 2550. การพัฒนาแบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร..
 
4. . 2550. การวิจัยและพัฒนา 6 ระบบหลัก ในการสร้างพยาบาลของชุมชนเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 
5. . 2550. การสร้างเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของประชาชน บ้านแม่ข่องใต้ ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ .
 
6. . 2550. ความต้องการของผู้บริหารหน่วยงานและพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, ประเทศไทย, 56 หน้า.
 
7. . 2550. ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติเกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, ประเทศไทย, 48 หน้า.
 
8. . 2550. ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติเกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 
9. . 2550. ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติเกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 48 หน้า.
 
10. . 2550. ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติเกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการของนักศึกษา และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มช, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 
11. . 2550. ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด การสนับสนุนทางสังคม ปัจจัยคัดสรร และพฤติกรรมเผชิญความเครียดของผู้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 75 หน้า.
 
12. . 2550. โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียง ใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 
13. . 2550. ประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านบันทึกการสะท้อนคิดประจำวันของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก, เชียงใกม่, 36 หน้า.
 
14. . 2550. ผลการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีต่อความรู้ทางเภสัชวิทยาของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2, 40 หน้า.
 
15. . 2550. สรุปรายงานการถอดบทเรียน เรื่อง การพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลให้เป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่/ไทย, 30 หน้า.
 


  ปีการศึกษา  | 2560 | 2557 | 2556 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2526 | 2523 | 2499 | 2012 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th