KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   เอกสารวิชาการ
วารสาร
หนังสือ-ทั้งเล่ม
หนังสือ-บางบท
ตำรา-ทั้งเล่ม
ตำรา-บางบท
เอกสารเป็นบรรณาธิการ
บทความภายในคณะฯ
บทความในการประชุม
รายงานโครงการวิจัย
Thesis/Is


  เอกสารวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Report)

  ปีการศึกษา  | 2560 | 2557 | 2556 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2526 | 2523 | 2499 | 2012 |


ลำดับ เอกสาร
1. . 2009. การเรียนรู้กระบวนการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน พื้นที่บูรณาการนำร่อง, เชียงใหม่ ประเทสไทย, 84 Page.
 
2. . 2009. ผลของการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเรื่อง เทคนิคสะอาด ต่อความรู้ การปฏิบัติ และความพึงพอใจ ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 , 82 Page.
 
3. . 2552. การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุไทย : กรณีศึกษาจังหวัดลำพูน, จังหวัดเชียงใหม่ , 100 หน้า.
 
4. . 2552. การเรียนรู้กระบวนการพัฒนาอาสาสมัครอาชีวอนามัยในชุมชน พื้นที่บูรณาการนำร่อง, เชียงใหม่ ประเทศไทย, 77 หน้า.
 
5. . 2552. การศึกษาเปรียบเทียบภาวะสุขภาพระหว่างเกษตรกรที่ใช้สารเคมีทางการเกษตรกับเกษตรกรที่ใช้เกษตรอินทรีย์ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มช..
 
6. . 2552. ความต้องการของผู้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาล , เชียงใหม่, 83 หน้า.
 
7. . 2552. คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง,อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม,อดิศักดิ์ พวงสมบัติและจุดารัตน์ ชิดทอง .2552.ประโยชน์และอุปสรรคในการเรียนรู้ผ่านอีเลิร์นนิ่งของนักศึกษาพยาบาลในกระบวนวิชาปฐมนิเทศวิชาชีพการพยาบาล. รายงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Benefits and Barriers Through E-learning Among Nursing Students in The Introduction to Nursing Profession Course , Faculty of Nursing,Chiang Mai University, 45 หน้า.
 
8. . 2552. ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพปอดของเด็กต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลเด็กของผู้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันก่อนจำหน่ายจากโรงพยาบาล, เชียงใหม่, 69 หน้า.
 
9. . 2552. ผลของโปรแกรมการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความเครียด ความรู้ และพฤติกรรมการดูแลเด็กของผู้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อ ทางเดินหายใจเฉียบพลัน, เชียงใหม่, 714 หน้า.
 
10. . 2552. สถานการณ์ข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน , จังหวัดเชียงใหม่, 100 หน้า.
 


  ปีการศึกษา  | 2560 | 2557 | 2556 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2526 | 2523 | 2499 | 2012 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th