KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   เอกสารวิชาการ
วารสาร
หนังสือ-ทั้งเล่ม
หนังสือ-บางบท
ตำรา-ทั้งเล่ม
ตำรา-บางบท
เอกสารเป็นบรรณาธิการ
บทความภายในคณะฯ
บทความในการประชุม
รายงานโครงการวิจัย
Thesis/Is


  เอกสารวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Report)

  ปีการศึกษา  | 2560 | 2557 | 2556 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2526 | 2523 | 2499 | 2012 |


ลำดับ เอกสาร
1. . 2553. พนิดา จันทโสภีพันธ์, วิภาดา คุณาวิกติกุล, โรจนี จินตนาวัฒน์, วิจิตร ศรีสุพรรณ. 2553. คุณภาพการศึกษาพยาบาลระดับดุษฎีบัณฑิตในประเทศไทย.
 
2. . 2553. การพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพผูู้สูงอายุ : กรณีศึกษาจังหวัดลำพูน, จังหวัดเชียงใหม่, 100 หน้า.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 4106 KB)
 
3. . 2553. การพัฒนาสื่อประสมสำหรับใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม, จังหวัดเชียงใหม่, 50 หน้า.
 
4. . 2553. การหาทางออกที่เหมาะสมในการให้บริการทางการแพทย์สำหรับคนไทยและผู้มาเยือน, 89 หน้า.
 
5. . 2553. การหาทางออกที่เหมาะสมในการให้บริการทางการแพทย์สำหรับคนไทยและผู้มาเยือน ( The Appropriate Ways Regarding medical Services for Thais and Vistors), เชียงใหม่, 89 หน้า.
 
6. . 2553. วณิชา พึ่งชมภู, ลินจง โปธิบาล, ดิเรก บรรณจักร์, กรรณิกา เทียรฑนิธิกูล, เกสร คำดี, ยุรภรณ์ ข่ายสุวรรณ และกิตติยา เสทธะยะ. (2553) ‘การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม’ รายงานการวิจัย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่..
 
7. . 2553. สุดารัตน์ ชัยอาจ, สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, พนิดา จันทโสภีพันธ์, โรจนี จินตนาวัฒน์, ณัฐกาญจน์ สุรภักดี, อัมพิกา สุวรรณบุตร. 2553. รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชนในระบบการจัดการดูแลผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน.
 
8. . 2553. หรรษา เศรษฐบุปผา, จารุณี รัศมีสุวิวัฒน์, นพวรรณ อูปคำ และ ภรภัทร สิมะวงค์. (2553). การพัฒนาโปรแกรมใกล้บ้าน สมานใจ: โปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้ติดสุรา. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. แผนวิจัยระบบสุรา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่..
 
9. . 2553. หรรษา เศรษฐบุปผา, จารุณี รัศมีสุวิวัฒน์, นพวรรณ อูปคำ และ ภรภัทร สิมะวงค์. (2553). ประสิทธิผลของโปรแกรมใกล้บ้าน สมานใจ: โปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้ติดสุรา. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. แผนวิจัยระบบสุรา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่..
 
10. . 2553. หรรษา เศรษฐบุปผา, จารุณี รัศมีสุวิวัฒน์, และ สกาวรัตน์ เทพประสงค์. (2554). วิถีชีวิตก่อนติดสุรา: กรณีศึกษาใน 8 จังหวัดล้านนา. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. แผนงานวิจัยระบบสุรา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่..
 
11. . 2553. หรรษา เศรษฐบุปผา, ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์, ณัฐกาญจน์ สุรภักดี และ อัมพิกา สุวรรณบุตร. (2553). รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชนในระบบเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่..
 
12. . 2553. อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ รัชตะวรรณ โอฬาพิริยกุลและ คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง. 2553.ความต้องการพัฒนาทักษะและการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสุขภาพแห่งชาติของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเขตภาคใต้, เชียงใหม่ ทุนสนับสนุนจาก ศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศษสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 63 หน้า.
 


  ปีการศึกษา  | 2560 | 2557 | 2556 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2526 | 2523 | 2499 | 2012 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th