หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


  โครงการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัย - คณะพยาบาลศาสตร์์

 พ.ศ. | ทั้งหมด | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 |  

ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ
1 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนแก้ปัญหาสุขภาพอนามัย กรรณิการ์ พงษ์สนิท
2 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับผู้สูงอายุของโครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ทศพร คำผลศิริ
3 การพัฒนาโปรแกรมการสอนระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาลขั้นพื้นฐาน อวยพร ตัณมุขยกุล
4 การพัฒนาระบบการจัดการด้านคุณภาพการพยาบาล วิภาดา คุณาวิกติกุล
5 การพัฒนาสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุบ้านข่วงสิงห์ หมู่ 3 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กรรณิการ์ พงษ์สนิท
6 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต กรรณิการ์ พงษ์สนิท
7 ความต้องการตามการรับรู้ของบิดามารดาผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อเอดส์ รัตนาวดี ชอนตะวัน
8 ความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด นันทา เล็กสวัสดิ์
9 ความพึงพอใจในการนอนหลับและปัจจัยที่รบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยหลังผ่าตัดใหญ่ นันทา เล็กสวัสดิ์
10 ความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดใหญ่ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ สุนีย์ จันทร์มหเสถียร
11 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่เปลี่ยนลิ้นหัวใจ ทิพพาพร ตังอํานวย
12 เครือข่ายเยาวชนเพื่อสุขภาพ : (เครือข่ายวิถีชีวิตในเมือง) วารุณี ฟองแก้ว
13 อาการที่เปลี่ยนแปลงในวัยหมดประจำเดือนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของบุคลากรหญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชลอศรี แดงเปี่ยม
 
ขึ้นบน
 พ.ศ. | ทั้งหมด | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 |  


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th