KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


  โครงการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัย - คณะพยาบาลศาสตร์์

 พ.ศ. | ทั้งหมด | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 |  

ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ
1 Development of Nursing Care Quality วิภาดา คุณาวิกติกุล
2 Outcome of care in psychiatric patient : Patient's perception ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
3 การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ผ่านทางสื่อมวลชน นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
4 การประเมินความต้องการของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ลินจง โปธิบาล
5 การพัฒนาศักยภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชนในการปรับตัวต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคเอดส์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์
6 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการติดเชื้อ HIV และการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและครอบครัวในชุมชน ชมนาด พจนามาตร์
7 การส่งเสริมโภชนาการต่อความรู้โภชนาการและความเชื้อด้านสุขภาพในผู้สูงอายุที่มีไขมันในเลือดสูง พัชราภรณ์ อารีย์
8 ความเครียดรูปแบบการเผชิญความเครียดและการดูแลจิตวิญญาณในผู้ป่วยเอดส์ ภารดี นานาศิลป์
9 ความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดใหญ่ นันทา เล็กสวัสดิ์
10 ดัชนีทำนายความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อในหออภิบาลทารกแรกเกิด วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
11 ประสิทธิภาพของหุ่นแขนจำลองที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำในห้องปฏิบัติการ เกษสุดา ฉัตรอุทัย
12 ผลของการฝึกวิปัสสนาสมาธิต่อการตอบสนองภาวะเครียดของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง อัจฉรา สุคนธสรรพ์
13 ผลของการส่งเสริมสุขภาพต่อความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม พัชราภรณ์ อารีย์
14 พยาธิสภาพของจอประสาทตาในทารกเกิดก่อนกำหนด: ประสบการณ์ของมารดา รัตนาวดี ชอนตะวัน
15 พฤติกรรมการแสวงหาความช่วยเหลือและการดูแลตนเองเมื่อเผชิญภาวะหัวใจขาดเลือด ภารดี นานาศิลป์
16 ระบบบริการสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยกลางคนในภาคเหนือ สุกัญญา ปริสัญญกุล
17 รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเด็กในศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
18 ลักษณะการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน ศิริพร สิงหเนตร
19 สถานการณ์ระบบบริการสุขภาพและวิสัยทัศน์ระบบสุขภาพไทย: มุมมองของพยาบาล ประคิณ สุจฉายา
 
ขึ้นบน
 พ.ศ. | ทั้งหมด | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 |  


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th