KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


  โครงการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัย - คณะพยาบาลศาสตร์์

 พ.ศ. | ทั้งหมด | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 |  

ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ
1 การเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ของพยาบาลในเขตภาคเหนือ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำรายงานการให้บริการสุขภาพครอบครัวสำหรับนักศึกษาพยาบาล ชมนาด พจนามาตร์
3 การดูแลตนเองและการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ เดชา ทำดี
4 การประเมินผลความสามารถทางคลินิกโดยการสอบแบบ Obstructive Structured Clinical Examination; OSCE พัชรี วรกิจพูนผล
5 การประเมินผลโครงการการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง สุกัญญา ปริสัญญกุล
6 การประเมินศักยภาพของพยาบาลในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง สุกัญญา ปริสัญญกุล
7 การประเมินสมัชชาสุขภาพในอนุภาคที่ 1 วิลาวัณย์ เสนารัตน์
8 การประเมินหลักสูตรการจัดการศึกษาและปัจจัยเกื้อหนุนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ศิริรัตน์ ปานอุทัย
9 การป้องกันและลดการติดเชื้อเอชไอวีในวัยรุ่นและเยาวชนในสถานศึกษา วารุณี ฟองแก้ว
10 การเปลี่ยนแปลงการคิดเชิงวิพากษ์ของนักศึกษาพยาบาลเมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
11 การพัฒนาการเรียนการสอนด้านการปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม โดยใช้วีดีโอเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดวงฤดี ลาศุขะ
12 การพัฒนาความรู้ทักษะ และความเชื่อมั่นของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานกระบวนวิชา 560492 สุกัญญา ปริสัญญกุล
13 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดทำรายการอ้างอิงงานวิจัยทางการพยาบาล วิจิตร ศรีสุพรรณ
14 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณภาพกระดูก สำหรับประชากรสูงอายุ ลินจง โปธิบาล
15 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภารดี นานาศิลป์
16 การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ทำงานไม้แกะสลัก ระยะที่ 2: การมีส่วนร่วมของชุมชน สุสัณหา ยิ้มแย้ม
17 การพัฒนาศักยภาพแกนนำเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช: การมีส่วนร่วมของเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกร ยุวยงค์ จันทรวิจิตร
18 การพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนและแกนนำชุมชน เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันการสูบบุหรี่และการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์
19 การรับรู้ทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
20 การศึกษาติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก (2) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
21 การศึกษาติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ข. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อวยพร ตัณมุขยกุล
22 การศึกษาสถานการณ์เด็กกำพร้าและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย และรูปแบบความช่วยเหลือ วิลาวัณย์ เสนารัตน์
23 การส่งเสริมการเรียนการสอนกระบวนวิชาปฐมนิเทศวิชาชีพการพยาบาลโดยการใช้เกมส์ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
24 การส่งเสริมความมั่นใจและทักษะในการอภิปรายของนักศึกษาสาขาพยาบาลสตรี เกสรา ศรีพิชญาการ
25 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 (สกสอ.) ชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล
26 ความเครียดและภาวะการมีประจำเดือนในนักกีฬาสตรีระดับอุดมศึกษา พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
27 ความต้องการของพยาบาลวิชาชีพในการศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา
28 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการในแผนกอุบัติดหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก สุพิศ รุ่งเรืองศรี
29 ความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็นของพยาบาลเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน เกสรา ศรีพิชญาการ
30 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชากบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
31 โครงการการใช้เกมประกอบการเรียนการสอนกระบวนวิชา 588112 ปฐมนิเทศวิชาชีพการพยาบาล (ตอนที่ 1) อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
32 ประสบการณ์การได้รับการปรึกษาของผู้ที่เคยพยายามฆ่าตัวตายในจังหวัดเชียงใหม่ สุนทรี ศรีโกไสย
33 ประสบการณ์ความเจ็บปวดและการจัดการตนเองของผู้ป่วยมะเร็งที่มีความเจ็บปวดก่อนเข้ารับการรักษาที่หน่วยระงับปวดที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มยุลี สำราญญาติ
34 ปัจจัยทำนายการออกกำลังกายของผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ธานี แก้วธรรมานุกูล
35 ปัจจัยสถานการณ์ การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล นิตยา ไทยาภิรมย์
36 โปรแกรมการป้องกันความรุนแรงในชีวิตสมรสสำหรับนักเรียนระดับมัธยม เกสรา ศรีพิชญาการ
37 ผลกระทบของการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ต่อผู้สูงอายุ ในจังหวัดเชียงใหม่ ลินจง โปธิบาล
38 ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การพยาบาลเด็กที่มีความผิดปกติระบบทางเดินอาหารต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาล เนตรทอง นามพรม
39 ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้ เรื่องการใช้ยาเด็กของนักศึกษาพยาบาล ฐิติมา สุขเลิศตระกูล
40 ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบสัมมนาต่อพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิริพร สิงหเนตร
41 ผลของการพัฒนาทักษะทางการพยาบาลต่อการปฏิบัติการพยาบาลและความเชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษาพยาบาล ยุภาพร ลิ้มโฆษิต
42 ผลของโครงการส่งเสริมต่อการทำความสะอาดมือของบุคลากรพยาบาลในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม สุคนทา คุณาพันธ์
43 ผลของหนังสือนิทานประกอบภาพการ์ตูนต่อความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ในเด็กที่บิดามารดาติดเชื้อเอชไอวี สุธิศา ล่ามช้าง
44 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพร้อมและความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง สมบัติ สกุลพรรณ์
45 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัตนาวดี ชอนตะวัน
46 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์ กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สุธิศา ล่ามช้าง
47 โรคซึมเศร้าในกลุ่มผู้มีการนอนหลับไม่ปกติ ณ สถานีอนามัยตำบลเมืองวะ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์
48 เส้นทางการเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์
49 อาการไม่สุขสบาย ความทุกข์ทรมานทางอารมณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและคุณภาพชีวิตในผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม ประทุม สร้อยวงค์
 
ขึ้นบน
 พ.ศ. | ทั้งหมด | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 |  


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th