KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


  โครงการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัย - คณะพยาบาลศาสตร์์

 พ.ศ. | ทั้งหมด | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 |  

ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ
1 Community Mobilization for Improving Quality of Life of People Living with HIV/AIDS พิกุล นันทชัยพันธ์
2 Developing Evidence-Based Nursing Sensitive Indicators for the Patient Hospitalized with a Diagnosis of Depression in Thailand ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
3 Systematic review: positioning of preterm infants for optimal physiological development วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
4 การปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในกระแสโลหิตจากการใส่สายสวนหลอดเลือดดำในผู้ป่วยเด็กของบุคลากรสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
5 การปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใส่เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยเด็กของบุคลากรสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
6 การปฏิบัติของผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการเล่นในเด็กที่ป่วยเรื้อรังขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล นันทา เลียววิริยะกิจ
7 การประเมินผลการจัดการเล่นใน "วันแห่งการเล่น" ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. เกสรา ศรีพิชญาการ
8 การป้องกันการติดเชื้อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่เครือข่ายสถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
9 การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กวัยรุ่น วารุณี ฟองแก้ว
10 การผลิตกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
11 การพัฒนรูปแบบการสอนแบบโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเรื่อง เทคนิคปลอดเชื้อ สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
12 การพัฒนา nursing scholarship ในเอเชีย: ประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิทางพยาบาลไทย อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
13 การพัฒนาการจัดการความปวดทางการพยาบาลในผู้ป่วยศัลยกรรม นัทธมน วุทธานนท์
14 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการจัดการกับภาวะไข้ในผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กติรัชช์ มะหะสุ
15 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการลดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์
16 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ศิวพร อึ้งวัฒนา
17 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วย e-learning สำหรับนักศึกษาพยาบาล วณิชา พึ่งชมภู
18 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานในคณะพยาบาลศาสตร์ มช. หรรษา เศรษฐบุปผา
19 การพัฒนารูปแบบการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเรื่อง เทคนิคสะอาด สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ณัฐวรรณ สุวรรณ
20 การพัฒนารูปแบบเครือข่ายชุมชนสวัสดิการสำหรับผู้สุงอายุ: กรณีศึกษาจังหวัดภาคเหนือตอนบน อำไพ ชนะกอก
21 การรับรู้เกี่ยวกับหลักการพยาบาลของพยาบาลในประเทศไทย พันทิพย์ จอมศรี
22 การศึกษาเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีทางการเกษตรกับเกษตรกรที่ใช้เกษตรอินทรีย์ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์
23 การเสริมทักษะในการให้อาหารทางสายให้อาหารต่อการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาพยาบาล พัชราภรณ์ อารีย์
24 ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการประเมินสัมฤทธิ์ผลด้วยการสอบ objectice structured clinical examination (OSCE) นัทธมน วุทธานนท์
25 ความแตกต่างระหว่างเพศสภาวะของกรอบแนวคิดของประสบการณ์ความเจ็บปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทย นาดา ลัคนหทัย
26 ความรู้ ความเชื่อ และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบัติพฤติกรรมและพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนของประชากรผู้ใหญ่ตอนกลาง ลินจง โปธิบาล
27 ความรู้ เจตคติ และความตั้งใจของสตรีเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก เชื้อไวรัสแพปพิลโลมาในมนุษย์ และวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสแพปพิลโลมาในมนุษย์ นพ.จตุพล ศรีสมบูรณ์
28 ความรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายสุขภาพแห่งชาติของผู้นำทางพยาบาล อรอนงค์ วิชัยคำ
29 ความรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติของพยาบาลวิชาชีพในเขตภาคกลาง ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
30 ความรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติของพยาบาลวิชาชีพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิภาดา คุณาวิกติกุล
31 ความรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติของพยาบาลวิชาชีพในเขตภาคใต้ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
32 ความรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติของพยาบาลวิชาชีพในเขตภาคเหนือ เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
33 ความรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย บุญพิชชา จิตต์ภักดี
34 ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและความพึงพอใจในภาพลักษณ์ของตนเองของบุคลากรน้ำหนักเกินมาตรฐานใน คณะพยาบาลศาสตร์ มช. สุกัญญา ชัยชนะ
35 คุณภาพชีวิต ปัญหาสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ในแรงงานข้ามชาติสตรี สุสัณหา ยิ้มแย้ม
36 ตำราทางการพยาบาลในความคิดเห็นและประสบการณ์ของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ขนิษฐา รัตนกัลยา
37 ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้เรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในเด็กวัยรุ่นตอนต้น วารุณี ฟองแก้ว
38 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยเด็ก พญ.เพณณิณาร์ โอเบอร์ดอร์เฟอร
39 ปัจจัยทำนายการกล้าแสดงออกในสิทธิทางเพศในสตรีวัยผู้ใหญ่ตอนต้น เกสรา ศรีพิชญาการ
40 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ของผู้ใช้แรงงานสตรีในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
41 ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกาพยาบาลในกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ พันทิพย์ จอมศรี
42 ผลการพัฒนาชุดประคบเต้านมเพื่อลดอาการคัดตึงเต้านมในมารดาหลังคลอด ปิยะนุช ชูโต
43 ผลการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกลไกการคลอดต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาล ปิยะนุช ชูโต
44 ผลของการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการพยาบาลทางอายุรศาสตร์ต่อความสามารถในการฝึกปฏิบัติทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่ ชมพูนุท ศรีรัตน์
45 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและน้ำหนักตัวของบุคลากรน้ำหนักเกินมาตรฐานใน คณะพยาบาลศาสตร์ มช. สุวิท อินทอง
46 ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการฝึกปฏิบัติทางคลินิกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกปฏิบัติทางอายุรศาสตร์ ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. จินดารัตน์ ชัยอาจ
47 ภาวะสุขภาพ ความสุข ความเครียด และคุณภาพชีวิต ของบุคลากรที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานในคณะพยาบาลศาสตร์ มช. สถิตย์ วงศ์สุรประกิต
48 รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัศวินี นามะกันคำ
 
ขึ้นบน
 พ.ศ. | ทั้งหมด | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 |  


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th