KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


  โครงการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัย - คณะพยาบาลศาสตร์์

 พ.ศ. | ทั้งหมด | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 |  

ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ
1 Dignified Dying: A Study of Nursing Interventions in Thailand พนิดา จันทโสภีพันธ์
2 Situation Analysis of Hospital-Associated TB Transmission Prevention among Hospitals in Thailand: A National Survey อะเคื้อ อุณหเลขกะ
3 Spontaneous Breathing Trial with Low Pressure Support Protocol for Weaning Respirator in Surgical ICU นพ.กวีศักดิ์ จิตตะวัฒนรัตน์
4 Youth Alcohol Use and Risky Sexual Behavior in Bangkok Phase III Pamela Cupp
5 Youth alcohol Use and Risky Sexual Behavior in Bangkok: Phase III Pamela Cupp
6 การจัดการความรู้การนำผังมโนทัศน์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภารดี นานาศิลป์
7 การตอบสนองด้านสรีรวิทยาของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะเริ่มดูดเต้านมมารดาโดยเร็ว ปริศนา สุนทรไชย
8 การทบทวนงานวิจัยอย่างมีระบบเกี่ยวกับการใช้วิธีการปรับความคิดและพฤติกรรมเพื่อลดความซึมเศร้าในผู้ติดสารเสพติด ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
9 การนิเทศทางการพยาบาลตามรับรู้ของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลประจำการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รัตนาวดี ชอนตะวัน
10 การประเมินการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยผ่าตัดในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
11 การประเมินคุณภาพบัณฑิตพยาบาลตามสมรรถนะหลักสำหรับพยาบาลวิชาชีพ อัจฉรา สุคนธสรรพ์
12 การประเมินผลโครงการป้องกันภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีที่ได้รับเคมีบำบัดในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ยุพิน เพียรมงคล
13 การประเมินผลโปรแกรมเสริมสร้างศักยภาพการสื่อสารชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็ก เกสรา ศรีพิชญาการ
14 การประยุกต์ใช้วิธี Collaborative Quality Improvement ในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ อะเคื้อ อุณหเลขกะ
15 การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์ : ตัวอย่างที่โรงพยาบาลลำปาง ฉวีวรรณ ธงชัย
16 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรณิการ์ กันธะรักษา
17 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม วณิชา พึ่งชมภู
18 การพัฒนาพจนานุกรมสมรรถนะเชิงวิชาชีพสำหรับพยาบาลในการดูแลป้องกันการเกิดแผลกดทับ นัทธมน วุทธานนท์
19 การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับสตรีในสถานประกอบการ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
20 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ วราภรณ์ บุญเชียง
21 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กรณีศึกษาต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่) ยุวยงค์ จันทรวิจิตร
22 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
23 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ศิวพร อึ้งวัฒนา
24 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา: เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล
25 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษาต. ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ นงเยาว์ อุดมวงศ์
26 การพัฒนารูปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองไม่ได้ ทศพร คำผลศิริ
27 การพัฒนาศักยภาพผู้นำในการสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวมของผู้สูงอายุในชุมชน ดวงฤดี ลาศุขะ
28 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระบวนวิชา 554391 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์ 1เรื่อง การสอนการออกกำลังกาย อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา
29 การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การประเมินความก้าวหน้าในระยะคลอด สุจิตรา ชัยวุฒิ
30 การพัฒนาสื่อประสมสำหรับใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม ดวงฤดี ลาศุขะ
31 การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนบ้านยั้งปวน ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ยุวยงค์ จันทรวิจิตร
32 การเรียนรู้สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบในพื้นที่บูรณาการนำร่อง ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
33 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลระยะยาวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองไม่ได้ ศิริรัตน์ ปานอุทัย
34 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางคลินิกในผู้ป่วยมะเร็งที่ไม่สามารถจัดการกับความเจ็บปวดจากโรคมะเร็ง นาดา ลัคนหทัย
35 การวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานนอกระบบในพื้นที่บุรณาการนำร่องภาคเหนือ: ปัจจัยคุกคามสุขภาพ การบาดเจ็บและเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงาน พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
36 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อการทำบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ชัชฏาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร
37 ความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ต่อการเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นงนุช ไชยยศ
38 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อบริการของหน่วยบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศุจิกา ภูมิโคกรักษ์
39 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการให้บริการของหน่วยปริญญาบัณฑิต งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อรพิน พรหมตัน
40 ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการให้บริการห้องเรียนและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กมลชนก กาวิล
41 ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการทำงานและความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ บุญพิชชา จิตต์ภักดี
42 คุณภาพการศึกษาพยาบาลระดับดุษฎีบัณฑิตในประเทศไทย พนิดา จันทโสภีพันธ์
43 คุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในประเทศไทย สุวิท อินทอง
44 จำนวนวันนอนในโรงพยาบาลและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยในโรงพยาบาลตติยภูมิเขตภาคเหนือ ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
45 ต้นทุนกิจกรรมของการฝึกปฏิบัติในกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ (552217) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์
46 ประสบการณ์ของบิดามารดาในการปลูกฝังอัตลักษณ์ทางเพศในบริบทไทยเหนือ เกสรา ศรีพิชญาการ
47 ประสบการณ์ในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
48 ประสิทธิผลโครงการฝึกเสริมทักษะทางการพยาบาล สุภารัตน์ วังศรีคูณ
49 ปัจจัยทำนายการรับรู้ประสบการณ์การคลอดทางบวกของสตรี สุกัญญา ปริสัญญกุล
50 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในชุมชน สรัญญา วรรณชัยกุล
51 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท ชาลินี สุวรรณยศ
52 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของมารดาหลังคลอด ลาวัลย์ สมบูรณ์
53 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักในสตรีหลังคลอด 6 สัปดาห์แรก เทียมศร ทองสวัสดิ์
54 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาว:การศึกษาย้อนหลังในกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมในโรงพยาบาล พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์
55 ผลของการใช้โปรแกรมการส่งเสริมด้วยนมมารดาและการสนับสนุนทางสังคมต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของมารดาและระยะเวลาการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว อุษณีย์ จินตะเวช
56 ผลของการส่งเสริมความรู้ทางโภชนาการต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารของสตรีวัยเจริญพันธุ์ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
57 ผลของโปรแกรมการสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการบริโภคและกิจกรรมทางกายในเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน จุฑามาศ โชติบาง
58 พฤติกรรมการออกกำลังกายและการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทศพร คำผลศิริ
59 พัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเด็กโดยการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลเด็กในศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ระยะที่ 2 นิตยา ไทยาภิรมย์
60 รวมพลังคนรุ่นใหม่ต้านภัยอุบัติเหตุจราจร: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของนักเรียนมัธยมเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ภารดี นานาศิลป์
61 ระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร
62 รูปแบบการพัฒนาด้านพลังมวลชนสำหรับตำบลสุขภาวะในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย พิกุล นันทชัยพันธ์
63 รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชนด้านการจัดการระบบเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เดชา ทำดี
64 รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชนด้านการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
65 รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชนในระบบการจัดการด้านสารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์
66 รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชนในระบบการจัดการดูแลผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จินดารัตน์ ชัยอาจ
67 รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชนในระบบเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน หรรษา เศรษฐบุปผา
68 วัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วยของพยาบาลและผลลัพธ์ทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
69 สถานการณ์ความต้องการกำลังคนด้านการบริการสปาในประเทศไทย อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
70 สมรรถนะของพยาบาลผดุงครรภ์ในการดูแลสตรีขณะมารับบริการฝากครรภ์ ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง
71 สิ่งจูงใจขององค์การและความตั้งใจคงอยู่ในหน่วยงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย วิภาดา คุณาวิกติกุล
72 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระที่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นงนุช ไชยยศ
 
ขึ้นบน
 พ.ศ. | ทั้งหมด | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 |  


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th