KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


  โครงการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัย - คณะพยาบาลศาสตร์์

 พ.ศ. | ทั้งหมด | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 |  

ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ
1 Best Practice Guideline for Prevention of Multidrug Resistant Organisms Transmission in Hospitals อะเคื้อ อุณหเลขกะ
2 Caregiving Experiences of Families Living with Patients with Schizophrenia: a Systematic Review ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
3 Cognitive Behavioral Therapy Techniques for Pain in Lung Cancer Patients: A Systematic Review ยุพิน เพียรมงคล
4 Educational Interventions to Promote Women’s Breast Cancer Awareness พนิดา จันทโสภีพันธ์
5 Prevention of Needle-stick and Sharp Injuries Among Hospital Personnel in Thailand อะเคื้อ อุณหเลขกะ
6 การจัดการอาการในผู้ที่เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ นัทธมน วุทธานนท์
7 การใช้ถุงมือเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
8 การถอดบทเรียนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ศักดา พรึงลำภู
9 การถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบในสถาบันการศึกษาพยาบาล: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
10 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ: การเสริมสร้างพลังอำนาจของประชาชน/ชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพ ชมนาด พจนามาตร์
11 การบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพในการพัฒนาชุมชนน่าอยู่ รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ
12 การประเมินโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด ระยะที่ 4 ในเขตภาคเหนือ ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
13 การประเมินผลหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรณิการ์ กันธะรักษา
14 การป้องกัน และการจัดการกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เกสรา ศรีพิชญาการ
15 การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เนต นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
16 การป้องกันมะเร็งปากมดลูกโดยการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV: ปัจจัยที่มีผลต่อการรับวัคซีนของเยาวชนเพศหญิงในเขตภาคเหนือตอนบน พนิดา จันทโสภีพันธ์
17 การพัฒนาการรายงานผลด้านสุขภาพโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ วราภรณ์ บุญเชียง
18 การพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยสูงอายุ ดวงฤดี ลาศุขะ
19 การพัฒนาเครือข่ายในการสื่อสารสุขภาพสำหรับแรงงานข้ามชาติไทใหญ่ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
20 การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยทางการบริหารการพยาบาลในประเทศไทย วิภาดา คุณาวิกติกุล
21 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กรรณิการ์ กันธะรักษา
22 การพัฒนาแบบวัดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม กัลยาณี ตันตรานนท์
23 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมความมีวินัยในการดูแลรักษาเอชไอวีและลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี วารุณี ฟองแก้ว
24 การพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะของผู้ปกครองเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในบุตรวัยรุ่นตอนต้น วารุณี ฟองแก้ว
25 การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธ์สำหรับแรงงานข้ามชาติไทใหญ่ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
26 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
27 การพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานกับคอมพิวเตอร์ วีระพร ศุทธากรณ์
28 การพัฒนารูปแบบสปาไทย อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
29 การพัฒนาศักยภาพแกนนำในการสื่อสารสุขภาพสำหรับแรงงานข้ามชาติไทใหญ่ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
30 การพัฒนาศูนย์กลางการดูแลระยะกลางแบบเบ็ดเสร็จสำหรับผู้สูงอายุ ลินจง โปธิบาล
31 การพัฒนาสื่อเว็บไซต์และการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
32 การพัฒนาสื่อสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับแรงงานข้ามชาติไทใหญ่ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
33 การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อการเสริมสร้างจริยธรรมจากการเรียนกระบวนวิชาการพยาบาลพื้นฐาน พันทิพย์ จอมศรี
34 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสหสาขาเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พญ.รัตนา พันธ์พานิช
35 การส่งเสริมการปฏิบัติของบุคลากรสุขภาพตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการจัดการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
36 การสร้างเสริมสุขภาพมารดาวัยรุ่นบิดาและทารกในชุมชน เนตรทอง นามพรม
37 การสร้างเสริมสุขภาพมารดาวัยรุ่นบิดาและทารกในสถานพยาบาล เกสรา ศรีพิชญาการ
38 ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับ HPV มะเร็งปากมดลูกและความตั้งใจรับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV ของนักศึกษาหญิงในจังหวัดเชียงใหม่ พนิดา จันทโสภีพันธ์
39 คุณภาพชีวิตกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตและความคิดคงอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ : ภาคเหนือ วารุณี ฟองแก้ว
40 โครงการเสริมพลังการขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะร่วมกับการขับเคลื่อนนโยบายแก้วิกฤตเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลสุขภาวะ เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จุฑามาศ โชติบาง
41 ประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองไม่ได้ ลินจง โปธิบาล
42 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ วิภาดา คุณาวิกติกุล
43 ปัญหาสุขภาพและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
44 ผลของการสอนด้วยสื่อประสมต่อความรู้และการปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ในการดูดเสมหะ ประทุม สร้อยวงค์
45 ผลของการให้ข้อมูลผ่านสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียต่อความรู้เกี่ยวกับการรักษาในโรงพยาบาลและความกลัวของเด็กวัยเรียนที่มีการเจ็บป่วยเฉียบพลัน สุธิศา ล่ามช้าง
46 ผลของการอบรมการสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคมต่อความรู้และการปฏิบัติการสื่อสารในชุมชนในบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
47 ผลลัพธ์ทางคลินิกและกระบวนการ ต้นทุนและต้นทุนประสิทธิผลของการดำเนินการโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ (โปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนผู้เป็นโรคติดสุรา : กรณีศึกษา 4 ภาค) หรรษา เศรษฐบุปผา
48 พฤติกรรมดื่มไม่ขับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของเด็กวัยรุ่นไทยในจังหวัดเชียงใหม่ จันทร์ฉาย โยธาใหญ่
49 วิถีชีวิตก่อนติดสุรา : กรณีศึกษา 4 ภาค หรรษา เศรษฐบุปผา
50 ศึกษาวัฒนธรรมทางเพศของเด็กวัยรุ่นหญิงในสังคมสมัยใหม่ วารุณี ฟองแก้ว
51 สถานการณ์ทำงานและสุขภาวะของอาจารย์พยาบาลไทยที่ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาพยาบาลภายหลังเกษียณอายุราชการ เขตภาคเหนือ เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
52 สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มแทง ของมีคมบาด และการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของบุคลากรพยาบาลห้องผ่าตัดในประเทศไทย นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
 
ขึ้นบน
 พ.ศ. | ทั้งหมด | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 |  


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th