หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


  โครงการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัย - คณะพยาบาลศาสตร์์

 พ.ศ. | ทั้งหมด | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 |  

ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ
1 Effects of the Communication for Control and Prevention of Zoonotic Diseases Transmission Program on Knoledge and Practices Among Village Health Volunteers พัชราภรณ์ อารีย์
2 โครงการนวัตกรรมโรงเรียนสร้างสุข(ภาพ) โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ ศิริรัตน์ ปานอุทัย
3 Prevalence of Behavioral Psychological Symptoms of Dementia (BPSD)
4 กระบวนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคของหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
5 การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาผดุงครภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิยะนุช ชูโต
6 การใช้การสะท้อนคิดเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และเข้าใจตนเองของนักศึกษาพยาบาล จันทรรัตน์ เจริญสันติ
7 การตรวจสอบความตรงของแบบวัดภาวะสุขภาพของเด็กตามการรับรู้ของเด็กไทยวัยเรียนและผู้ปกครอง ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน
8 การถ่ายโอนการเรียนรู้และปัจจัยสิ่งแวดล้อมของพยาบาลที่สำเร็จจากการฝึกอบรมในหลักสูตรเฉพาะทาง อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
9 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการพยาบาลเด็ก 1 (555311) จากมุมมองของนักศึกษาพยาบาล อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
10 การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุสรา ต๊ะพรหม
11 การป้องกันการติดเชื้อดื้อยาในหออภิบาลผู้ป่วย อะเคื้อ อุณหเลขกะ
12 การเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กในหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กและกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการในเด็กที่พัฒนาการไม่สมวัย สมจิต เกียรติวัฒนเจริญ
13 การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะภาวะผู้นำทางคลินิกสำหรับพยาบาลวิชาชีพ ทรียาพรรณ สุภามณี
14 การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายสำหรับนักศึกษา ในหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 กริช ศรีธีระจิตต์
15 การพัฒนาระบบการเตือนเกี่ยวกับปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เบญจพร จุฑาโรจน์
16 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ นงค์คราญ วิเศษกุล
17 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลขัวมุง วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
18 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลชมภู นงเยาว์ อุดมวงศ์
19 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลไชยสถาน รังสิยา นารินทร์
20 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว เดชา ทำดี
21 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่ากว้าง พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ
22 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่าวังตาล กัลยาณี ตันตรานนท์
23 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลป่าบง ธนพรรณ จรรยาศิริ
24 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยางเนิ้ง ศิวพร อึ้งวัฒนา
25 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสันทรายมหาวงศ์ ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล
26 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสารภี วราภรณ์ บุญเชียง
27 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ศิวพร อึ้งวัฒนา
28 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองแฝก วราภรณ์ บุญเชียง
29 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเด็กในชุมชน วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
30 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการสื่ออิเลคโทรนิคส์ (Integrated E-Learning Course) สำหรับนักศึกษาพยาบาลในระดับปริญญาตรี หรรษา เศรษฐบุปผา
31 การพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังโดยครอบครัวและชุมชนในชุมชนการเคหะหนองหอย แขวงกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์
32 การพัฒนารูปแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางอายุรกรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประทุม สร้อยวงค์
33 การพัฒนารูปแบบและกลไกการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ศิริรัตน์ ปานอุทัย
34 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดีย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกปฏิบัติในหน่วยตรวจพิเศษทางสูติ-นรีเวชวิทยา” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โสภา กรรณสูต
35 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัชรี นาคะป่า
36 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดเตรียมอุปกรณ์การปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ปริญญา คลี่สกุล
37 การพัฒนาหุ่นจำลองแผลสำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาล นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
38 การรับรู้ ทัศนคติและความพร้อมของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อการเปิดเสรีอาเซียน นงนุช ไชยยศ
39 การวิเคราะห์สถานการณ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่โครงการหลวง: ศึกษาเปรียบเทียบในชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง กะเหรียง ลีซอ มูเซอ สุวิท อินทอง
40 การวิเคราะห์สถานการณ์การสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ลินจง โปธิบาล
41 การศึกษาอุบัติการณ์ของการกระทำความผิดทางกฎหมายและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์การศึกษาแบบภาคตัดขวางในผู้ป่วยโรคจิตเภท นพ.ณรงค์ มณีทอน
42 การสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพเพื่อการจัดการสุขภาพระดับอำเภอ วราภรณ์ บุญเชียง
43 ความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม ทัศนคติต่อภาวะสมองเสื่อมและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ โรจนี จินตนาวัฒน์
44 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ศุจิกา ภูมิโคกรักษ์
45 คุณลักษณะของพยาบาล คุณลักษณะขององค์การ และผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วไป ประเทศไทย กุลวดี อภิชาติบุตร
46 โครงการ ปัญญาชน คนไม่เมา: การป้องกันการดื่มสุราอย่างหนักของนักศึกษา มหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือของประเทศไทย หรรษา เศรษฐบุปผา
47 โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการบริการสุขภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์
48 โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่ภาคเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิภาดา คุณาวิกติกุล
49 โครงการที่ 1 กรณีศึกษานำร่อง วิเคราะห์สถานการณ์การรวบรวมตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
50 โครงการที่ 2 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลแบบประคับประคองในโรงพยาบาลเครือข่ายภาคเหนือ ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
51 ประสบการณ์ของคู่สมรสชายต่อการยุติการตั้งครรภ์เนื่องจากความผิดปกติของทารกในครรภ์ นงลักษณ์ เฉลิมสุข
52 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พิกุล นันทชัยพันธ์
53 ประสิทธิผลของการใช้ระบบยืม-คืนครุภัณฑ์ด้วยบาร์โค้ดสองมิติ หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อดิศักดิ์ พวงสมบัติ
54 ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้การปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมสำหรับผู้ติดสุราที่มีภาวะซึมเศร้า ที่มารับบริการในโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดภาคเหนือ ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
55 ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้และการฝึกผ่อนคลายต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ อัญชลี จิตราภิรมย์
56 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วยของผู้ดูแลเด็กที่ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ สุธิศา ล่ามช้าง
57 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาของผู้ป่วยมะเร็งกระดูก osteosarcoma ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ดำเนินสันต์ พฤกษากร
58 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัยของคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัมพิกา สุวรรณบุตร
59 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับสื่อใหม่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล
60 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลของผู้ปกครองเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตติยภูมิ ศรีมนา นิยมค้า
61 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
62 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตติยภูมิ ศิริรัตน์ ปานอุทัย
63 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยโรคระบบหัวใจที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ นิตยา ภิญโญคำ
64 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลในหอผู้ป่วยสูงอายุโรคไตวายเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ วณิชา พึ่งชมภู
65 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ บุญชู อนุสาสนนันท์
66 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายในผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์
67 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคเหนือ อรอนงค์ วิชัยคำ
68 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมคุณภาพของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิกุล นันทชัยพันธ์
69 ผลของการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายในมารดาที่มีน้ำหนักคงค้างในระยะหลังคลอดที่เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา โดยการศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ปิยะนุช ชูโต
70 ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานต่อความพึงพอใจและผลลัพธ์ในการเรียนรู้ในกระบวนวิชาวิทยาการระบาด กัลยาณี ตันตรานนท์
71 พัฒนาระบบเชื่อมประสานฐานข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิเข้ากับฐานข้อมูลชุมชน วราภรณ์ บุญเชียง
72 ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของมารดาและบิดาที่มีบุตรคนแรก พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
73 ภาวะเสี่ยงและปัญหาสุขภาพ การเข้าถึงบริการสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมาอยู่ในเมือง สุสัณหา ยิ้มแย้ม
74 วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อประสิทธิผลองค์การ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศรัญญา ชัยแสง
75 สถานการณ์การประยุกต์ใช้แบบตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัยขององค์การอนามัยโลกในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในประเทศไทย นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
76 สุขภาพและชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย ระยะที่ 2 กฤษดา แสวงดี
 
ขึ้นบน
 พ.ศ. | ทั้งหมด | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 |  


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th