KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


  โครงการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัย - คณะพยาบาลศาสตร์์

 พ.ศ. | ทั้งหมด | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 |  

ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ
1 A mixed methods review on the effectiveness of self-management retaining program for CAPD วณิชา พึ่งชมภู
2 Determinant factors of personal recovery in persons with schizophrenia: a systematic review protocol ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
3 Determinants of MCI Risks Among Older Persons in Thailand and Japan Dr. Nobuko Shimizu
4 Preventive measures based on the relationship between cerebral blood flow and lifestyle ; lessons from Northern Thailand where dementia people and few Nobuko Shimizu
5 Rewards and Retention Among Nurses in Remote Area of Thailand: A Combined Approach กุลวดี อภิชาติบุตร
6 การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยในประเทศไทย อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
7 การประเมินประสิทธิภาพการทำลายเชื้อจุลชีพของเครื่อง V-Free® แบบเคลื่อนที่ อะเคื้อ อุณหเลขกะ
8 การประเมินภาระผู้ดูแลในประชากรไทย: การแปลเครื่องมือข้ามวัฒนธรรม กาญจนา ธานะ
9 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับบุคคลทั่วไป จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
10 การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality: VR) เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ดร.กรด เหล็กสมบูรณ์
11 การพัฒนานวัตกรรมการสอนแบบผสมผสาน วิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต (556391) ขวัญพนมพร ธรรมไทย
12 การพัฒนานวัตกรรมในงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาผ่านชิ้นงานของวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม อภิชน สมมิตร
13 การพัฒนาแบบวัดความรู้ในการเลี้ยงดูบุตรวัยทารก กิ่งฟ้า แสงลี
14 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อการออกแบบการวัดผลด้วยรูบริคสำหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ณัฐวิทย์ คชินธนานันทน์
15 การพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลการขอรับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข มนัสชนก ศรีธีระจิตต์
16 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัมพิกา สุวรรณบุตร
17 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยเต็กสำหรับ WellHotel สมใจ ศิระกมล
18 การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดในประเทศไทย: การมีส่วนร่วมของชุมชน (ระยะที่ 1) นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
19 การพัฒนารูปแบบการให้สุขศึกษาสำหรับสตรีตั้งครรภ์ชาวไทใหญ่ที่หน่วยฝากครรภ์ โรงพยาบาลหางดง ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง
20 การพัฒนาและทดสอบวิดิทัศน์การปรับความคิดและพฤติกรรมเพื่อลดภาวะวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาล สรัญญา วรรณชัยกุล
21 การพัฒนาและประเมินผลลัพธ์ของการฝึกทักษะชีวิตในการจัดการความโกรธตามวิถีพุทธในวัยเด็กตอนปลาย (แบบออนไลน์): โปรแกรมเด็กรุ่นใหม่ใจเย็นๆ หรรษา เศรษฐบุปผา
22 การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์การป้องกันการติดเชื้ออุบัติใหม่ระบบทางเดินหายใจสำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น อะเคื้อ อุณหเลขกะ
23 การพัฒนาองค์ประกอบหลักของความรอบรู้ด้านนโยบายในบริบทของการพยาบาล อรอนงค์ วิชัยคำ
24 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายุ รังสิยา นารินทร์
25 การส่งเสริมการนอนหลับในพยาบาลที่ทำงานเป็นกะ: การทบทวนอย่างเป็นระบบ จินดารัตน์ ชัยอาจ
26 ความต้องการข้อมูลข่าวสารของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในการเข้าร่วมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนมะเร็งเต้านม ขนิษฐา รัตนกัลยา
27 ความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของผู้ปกครองและพฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5 ไมครอน (PM2.5) ให้แก่เด็กวัยก่อนเรียน จังหวัดพะเยา เกศินี อิ่มแมน
28 ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคล ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภทพร บวรทิพย์
29 เครื่องมือวัดประสบการณ์และการช่วยเหลือเหยื่อรายที่สอง: การแปล การดัดแปลงเชิงวัฒนธรรมและการประเมินคุณภาพให้เข้ากับบริบทไทย เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
30 โครงการการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน วิภาดา คุณาวิกติกุล
31 โครงการการสนับสนุนวิชาการสำหรับการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กลุ่มเด็กปฐมวัย): ภาคเหนือ ระยะที่ 2 พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
32 โควิด 19: ความทุกข์ใจและกลยุทธ์ในการรับมือของผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสุขภาพด่านหน้า และสมาชิกในชุมชนทั่วโลก ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
33 ฐานวิถีชีวิตใหม่: การยกระดับนวัตกรรมสปาล้านนาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นันทพร แสนศิริพันธ์
34 ต้นแบบการบริหารจัดการ WellHotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
35 ทักษะทางคลินิกที่จำเป็นในการปฏิบัติการพยาบาลทางศัลยกรรม ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร
36 ประสบการณ์ของสตรีที่เป็นเบาหวานในระยะตั้งครรภ์ สมพิศ อำไพ
37 ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในกระบวนวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นัทธมน วุทธานนท์
38 ประสิทธิผลของการชั่งน้ำหนักตนเองร่วมกับกิจกรรมอื่นในการดูแลน้ำหนักตัวที่เพิ่มในระยะตั้งครรภ์และน้ำหนักคงค้างในระยะหลังคลอด: การทบทวนอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเชิงปริมาณ ปิยะนุช ชูโต
39 ปัจจัยทำนายการปฏิบัติของประชาชนไทยต่อผู้ที่เคยติดเชื้อหรือผู้ถูกกักกัน และผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (ระยะที่ 2) นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
40 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการใช้ยาในผู้สูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว จิตตวดี เหรียญทอง
41 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยในการสร้างความปลอดภัยของผู้ป่วย ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เกศราภรณ์ อุดกันทา
42 ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง ต่อความรู้ ความพึงพอใจและความมั่นใจในตนเองของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด สุจิตรา ชัยวุฒิ
43 ผลของโปรแกรมการดูแลแบบผสมผสานหลายวิธีต่อการทำหน้าที่ด้านการรู้คิดและความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ประทุม สร้อยวงค์
44 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
45 ผลของพอตคาสท์ทางการพยาบาลต่อทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลต่อการทำพอตคาสท์ ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์
46 ผลลัพธ์ทางคลินิกและกระบวนการ ต้นทุนและต้นทุนประสิทธิผลของการดำเนินการตามแนวทางลด ละ เลิกเหล้ากันเถอะ (การดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ฉบับประชาชน กรณีศึกษา 4 ภาค หรรษา เศรษฐบุปผา
 
ขึ้นบน
 พ.ศ. | ทั้งหมด | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 |  


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th