KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


  โครงการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัย - คณะพยาบาลศาสตร์์

 พ.ศ. | ทั้งหมด | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 |  

ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ
1 การแปลและการทดสอบคุณสมบัติแบบประเมินพัฒนาการพฤติกรรมทางระบบประสาทของทารกฉบับภาษาไทย เนตรทอง นามพรม
2 การพัฒนานวตกรรมสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการตรวจร่างกายตามระบบ ศิวพร อึ้งวัฒนา
3 การพัฒนารูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์มีภาวะเสี่ยงในระหว่างตั้งครรภ์ และมารดาหลังคลอดชาติพันธุ์ม้ง บำเพ็ญ คำดี
4 การพัฒนารูปแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์สมรรถนะการปฏิบัติด้านผดุงครรภ์โดยใช้การประเมิน OSCE ออนไลน์สำหรับนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิยะนุช ชูโต
5 การพัฒนารูปแบบและสร้างเครือข่ายโครงการสร้างเสริมสุขภาพทางการได้ยินและพฤติกรรมการฟังอย่างปลอดภัยในเด็กประถม จังหวัดเชียงใหม่ พญ.สุวิชา แก้วศิริ
6 การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของมาตรการชุมชนต่อการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล
7 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในการส่งเสริมความรู้และการปฏิบัติการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานสำหรับพยาบาล นงค์คราญ วิเศษกุล
8 การศึกษาระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามในสถานการณ์โควิด-19: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบุษราคัม อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
9 ความลังเลและทัศนคติต่อวัคซีน COVID-19: การสำรวจออนไลน์ทั่วประเทศไทย ศิริรัตน์ นิตยวัน
10 โครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกสนับสนุนสังคมผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีในเขตสุขภาพที่ 1 เดชา ทำดี
11 ปัจจัยกำหนดภาระการดูแลและคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลาม นัทธมน วุทธานนท์
12 ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะแห่งตนของบิดาไทยในการส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์
13 ปัจจัยบ่งชี้ความเสี่ยงในการเกิดความผิดปกติเล็กน้อยของความสามารถของสมองของผู้สูงอายุ ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น หรรษา เศรษฐบุปผา
14 ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานผ่านสมุดบันทึกแบบดิจิทัลต่อผลลัพธ์ในการเรียนรู้กระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทางด้านศัลยกรรม อภิชาติ กาศโอสถ
15 ผลของโปรแกรมเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุโรคสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจต่อภาระงานในการดูแลของผู้ดูแล โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ สุปราณี สุวรรณธีระกิจ
 
ขึ้นบน
 พ.ศ. | ทั้งหมด | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 |  


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th