KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การป้องกัน และการจัดการกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
Prevention and Management of Adolescent Pregnancy

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 วช. ปี 2554

ระยะเวลาดำเนินการ

 5 สิงหาคม 2554 - 5 สิงหาคม 2555
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Others

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . รศ.มาลี เอื้ออำนวย (นักวิจัยร่วม)
  2 . ผศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น (นักวิจัยร่วม)
  3 . ผศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง (นักวิจัยร่วม)
  4 . ผศ.เนตรทอง นามพรม (นักวิจัยร่วม)
  5 . ผศ.พัชรี วรกิจพูนผล (นักวิจัยร่วม)
  6 . ผศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา (นักวิจัยร่วม)
  7 . อ.สุจิตรา ชัยวุฒิ (นักวิจัยร่วม)
  8 . นางสาวโสภา กรรณสูต (นักวิจัยร่วม)
  9 . นางอัญชลี เล้าวงค์ (นักวิจัยร่วม) , จาก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  10 . นางศุภมาศ สุภารัตน์ (นักวิจัยร่วม) , จาก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  11 . นางสาวศิริพร ศรีสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  12 . นางสาวเสาวนีย์ เหลี่ยมไตรรัตน์ (นักวิจัยร่วม) , จาก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  13 . นางพิกุล ทรัพย์พันแสน (นักวิจัยร่วม) , จาก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  14 . นางศรีเวียง ชุ่มปัน (นักวิจัยร่วม) , จาก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  15 . นางเกศสินีย์ บำรุงศรี (นักวิจัยร่วม) , จาก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  16 . นางสาวชมพูนุท รินทร์ศรี (นักวิจัยร่วม) , จาก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  17 . นางทิพย์สุธา มั่นเหมาะ (นักวิจัยร่วม) , จาก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  18 . นางสาวทิพาพร ใจสุนทร (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  19 . นางเนาวรัตน์ แก้วดวงโต (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  20 . นางรสสุคนธ์ ทาริยะ (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานสังคมสงเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่
  21 . นางมิ่งขวัญ วีระชาติ (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานสังคมสงเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่
  22 . อ.เสาวณีย์ พงษ์ปิณฑะดิษ (นักวิจัยร่วม) , จาก โรงเรียนยุราชวิทยากลัย
  23 . อ.ไมรินทร์ พงษ์นิกร (นักวิจัยร่วม) , จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงใหม่
  24 . รศ.พญ.พรรณี ศิริวรรธนา (ที่ปรึกษา) , จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  25 . นางสาววิไล อุตวิชัย (ที่ปรึกษา) , จาก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  26 . ผศ.ร.ต.อ.หญิงวัฒนา กาญจนกามล (ที่ปรึกษา) , จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th