KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน
-

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 สสส.

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2561
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Health Promotion
 • กลุ่มวิจัย Child Health

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ผศ. ดร.อาภาวรรณ หนูคง (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
  2 . อ.ดร.นิลภา จิระรัตนวรรณะ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
  3 . อ.ดร.สุคนธ์ วัฒนะอมร (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
  4 . ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช (นักวิจัยร่วม)
  5 . นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ (นักวิจัยร่วม)
  6 . ผศ. ดร.เดชา ทำดี (นักวิจัยร่วม)
  7 . รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา (นักวิจัยร่วม)
  8 . อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข (นักวิจัยร่วม)
  9 . ไม่ระบุมานะ ช่วยชู (นักวิจัยร่วม) , จาก สมาคมดับบ้านดับเมือง
  10 . ไม่ระบุณัฐ จันทสิงห์ (นักวิจัยร่วม) , จาก วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ ม.เชียงใหม่

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th