KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์ กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Health Status and Health Promoting Behaviors among Academic

หัวหน้าโครงการ

 รศ.สุธิศา ล่ามช้าง

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 กุมภาพันธ์ 2547 - 30 พฤษภาคม 2548
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Health Promotion
 • กลุ่มวิจัย Health System

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : สุธิศา ล่ามช้าง, ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, รัตนาวดี ชอนตะวัน และวิภาดา คุณาวิกติกุล. (2550). ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์ กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 37(2), 86-99.
  2 . สื่อสิ่งพิมพ์ :   รัตนาวดี ชอนตะวัน, ทรียาพรรณ สุภามณี, ณัฐกาญจน์ สุรภักดี และวิภาดา คุณาวิกติกุล. (2550). ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรสายสนับสนุนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. พยาบาลสาร. 34(2), 50-61.
  3 . สื่อสิ่งพิมพ์ : สุธิศา ล่ามช้าง, รัตนาวดี ชอนตะวัน, ฐิติมา สุขเลิศตระกูล และ วิภาดา คุณาวิกติกุล.(2549).ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. พยาบาลสาร, 33(2), 38-50.
  4 . สื่อสิ่งพิมพ์ : สุธิศา ล่ามช้าง, ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, รัตนาวดี ชอนตะวัน และวิภาดา คุณาวิกติกุล. (2549). ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์ กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วารสาร ”สร้างเสริมสุขภาพ” 3(1), มกราคม.

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . นางรัตนาวดี ชอนตะวัน (นักวิจัยร่วม)
  2 . รศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล (นักวิจัยร่วม)
  3 . อ. ร.ต.อ.หญิง ฐิติมา สุขเลิศตระกูล (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th