KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

บันทึกทางการพยาบาล: แนวคิด วิธีบันทึก และการใช้ประโยชน์
Nursing Documentation: Concepts, Methods and Utilization

หัวหน้าโครงการ

 ผศ. ดร.ประคิณ สุจฉายา

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 สวรส

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 มิถุนายน 2548 - 31 มีนาคม 2549
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Others

  วัตถุประสงค์โครงการ

  1.ศึกษาแนวคิด ประเภท และวิธีการของการบันทึกทางการพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 2.ศึกษาการเขียนข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล และกิจกรรมการปฏิบัติการพยาบาลในบันทึกทางการพยาบาล 3.ศึกษาความคิดเห็นของพยาบาลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์บันทึกทางการพยาบาล 4.ศึกษาแนวทางการพัฒนาบันทึกทางการพยาบาล

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1.สถานการณ์ของบันทึกทางการพยาบาลในประเทศไทย 2.การกำหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 3.แนวทางการใช้ประโยชน์และการพัฒนาบันทึกทางการพยาบาล

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ (นักวิจัยร่วม)
  2 . ไม่ระบุราศี แก้วนพรัตน์ (นักวิจัยร่วม)
  3 . ศ. ดร.ยุวดี เกตุสัมพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  4 . ไม่ระบุกุลดา พฤติวรรธน์ (นักวิจัยร่วม)
  5 . อ.ศรีมนา นิยมค้า (นักวิจัยร่วม)
  6 . อ.ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์ (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th