หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นักศึกษา ปฏิทินกิจกรรม
 สารสนเทศ :
E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ความต้องการของผู้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
Needs of Parents of Hospitalized Children with Acute Respiratory Tract Infection

หัวหน้าโครงการ

 อ. ร.ต.อ.หญิง ฐิติมา สุขเลิศตระกูล

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 เงินแผ่นดิน

ระยะเวลาดำเนินการ

 15 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Child Health

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, สุธิศา ล่ามช้าง, อรพินท์ จันทร์ปัญญาสกุล และปรีชา ล่ามช้าง. (2552). ความต้องการของผู้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล. พยาบาลสาร. 36(2), 81-94.

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . รศ.สุธิศา ล่ามช้าง (นักวิจัยร่วม)
  2 . นางสาวอรพิน จันทร์ปัญญาสกุล (นักวิจัยร่วม)
  3 . รศ.ปรีชา ล่ามช้าง (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th