KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการจัดการกับภาวะไข้ในผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
-

หัวหน้าโครงการ

 นางกติรัชช์ มะหะสุ

หน่วยงาน

 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 สิงหาคม 2549 - 1 สิงหาคม 2550
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Child Health

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . นางสาววิภาวดี สายนำทาน (นักวิจัยร่วม) , จาก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  2 . นางกาญจนา จันทวงค์ (นักวิจัยร่วม) , จาก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  3 . นางสาวทิพาพร นักหล่อ (นักวิจัยร่วม) , จาก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  4 . นางรัตนา ยี่สวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  5 . รศ. ดร.ยุพิน เพียรมงคล (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th