หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ความเครียดและปัจจัยเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วย
Stress and Factors Inducing Stress in Nursing Students During Nurses Practice on Wards

หัวหน้าโครงการ

 อ.อัศวินี นามะกันคำ

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 CMB

ระยะเวลาดำเนินการ

 26 มีนาคม 2546 - 26 พฤษภาคม 2547
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Nursing Education

  ลักษณะโครงการ

  The purpose of this descriptive research was to study stress and factors inducing stress in the fourth year nursing students during nursing practice on wards. Purposive sampling was adopted to recruit 127 fourth year nursing students in the Faculty of Nursing Chiang Mai University, who have training in clinical experience, in secondary semester 2003. The tools used for data collection are questionnaires consisted of demographic data and the Pagana Clinical Stress Questionnaire (1988) translated and modified by Nipa Rujanantakul (1998), which consisted of three: 1) the one-open-ended question regarding describe the situation in clinical practice effecting emotions and factors inducing stress 2) a question related to the assessment of stress level among the nursing students, and 3) the 20 questions, that categorized emotions of clinical experience in to 4 categories, threat, challenge, harm/loss, and benefit. The reliability of each category was confirmed by the Cronbach Alpha coefficient as .81, .60, .76, and .84, respectively. The result of this study revealed that most of the fourth year nursing students perceived the practice of clinical nursing at a moderate level. Most of them appraised the practice situation as challenge, threat, and benefit respectively. Practicing in Surgical ICU ward were perceived as the most challenge. Considering factors inducing stress during nursing practice, it is found that stress was related to supervisors’ characteristics, the type of practice and patient care, personals and staffs’ characteristics. Practicing place, and the students’ personality. The study results can be use as basic information for developing stress management program for the fourth year nursing students. In addition, the results can be further applied to the preparation enhancing the readiness of nursing practice among nursing students.

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : อัศวินี นามะกันคำ, ชาลินี สุวรรณยศ, พจนีย ภาคภูมิ, และ วราวรณ ภูมิคำ. (2551). ความเครียดและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วย. พยาบาลสาร, 35(2), 26-36.

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . นางชาลินี สุวรรณยศ (นักวิจัยร่วม)
  2 . นางพจนีย์ ภาคภูมิ (นักวิจัยร่วม)
  3 . นางวราวรรณ อุดมความสุข (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th