หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ผลลัพธ์ทางคลินิกและกระบวนการ ต้นทุนและต้นทุนประสิทธิผลของการดำเนินการตามแนวทางลด ละ เลิกเหล้ากันเถอะ (การดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ฉบับประชาชน กรณีศึกษา 4 ภาค
Clinical and Process Outcomes, Cost and Cost Effectiveness of Implementation of the Let’s Stop Drinking Guideline for Persons with Alcohol Use Disorders People Version: Case Studies in 4 Regions

หัวหน้าโครงการ

 อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 ศุนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส. สสส.)

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Psychiatric mental Health Nursing

  ลักษณะโครงการ

  ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 30 กันยายน 2564 ได้รับอนุมัติขยายเวลา ครั้งที่ 1 อีก 3 เดือน ถึง 31 ธันวาคม 2564 ได้รับอนุมัติขยายเวลา ครั้งที่ 2 อีก 2 เดือน ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน (นักวิจัยร่วม)
  2 . ไม่ระบุดร.รุ่งนภา คำผาง (นักวิจัยร่วม) , จาก นักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีแล

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th