หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การพัฒนาและทดสอบวิดิทัศน์การปรับความคิดและพฤติกรรมเพื่อลดภาวะวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาล
Development and Testing of a VDO-based Cognitive Behavior Therapy (CBT) for reducing anxiety of Students Nurses

หัวหน้าโครงการ

 ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. ปี 2564

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 มีนาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Nursing Education
 • กลุ่มวิจัย Psychiatric mental Health Nursing

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ (นักวิจัยร่วม)
  2 . ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา (ที่ปรึกษา)
  3 . นางสาวสิรินภร ศุกรวรรณ (นักศึกษาผู้ช่วยวิจัย (ปริญญาเอก)) , จาก คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th