หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ประสบการณ์การได้รับการปรึกษาของผู้ที่เคยพยายามฆ่าตัวตายในจังหวัดเชียงใหม่
Experience of received counselling of persons with suicidal attemptd in Chiang Mai Province

หัวหน้าโครงการ

 นางสุนทรี ศรีโกไสย

หน่วยงาน

 งานพัฒนาวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 กรมสุขภาพจิต

ระยะเวลาดำเนินการ

 15 กรกฏาคม 2547 - 15 กันยายน 2548
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Psychiatric mental Health Nursing

  วัตถุประสงค์โครงการ

  เพื่อศึกษาประสบการณ์การได้รับการปรึกษาของผู้ที่เคยพยายามฆ่าตัวตายในจังหวัดเชียงใหม่

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ


  1.ด้านการปฏิบัติการพยาบาล สามารถนำผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการให้การปรึกษาผู้ที่เคยพยายามฆ่าตัวตาย
  2.ด้านการให้บริการ ได้แนวทางการให้บริการปรึกษาผู้ที่เคยมีพฤติกรรมฆ่าตัวตายได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่เคยพยายามฆ่าตัวตายให้มากที่สุด
  3.ด้านการพัฒนาบุคลากร เป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการให้คำปรึกษาผู้ที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตายใหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สนองตอบความต้องการของผู้รับบริการมากที่สุด อันจะส่งผลให้ผู้ที่เคยพยายามฆ่าตัวตายไม่มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตายซ้ำ
  4.ด้านการวิจัย เป็นแนวทางการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการให้บริการปรึกษาผู้ที่เคยพยายามฆ่าตัวตายในประเด็นอื่นๆ ต่อไป

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ผศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ (นักวิจัยร่วม)
  2 . ไม่ระบุพญ.พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ (นักวิจัยร่วม) , จาก หัวหน้างานพัฒนาวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช รพ.สวนปรุง

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th