หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและน้ำหนักตัวของบุคลากรน้ำหนักเกินมาตรฐานใน คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
Effects of group reality therapy on health promoting behaviors and weight of overweight personnel working in Faculty of Nursing, CMU

หัวหน้าโครงการ

 อ.สุวิท อินทอง

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 เงินรายได้คณะ + สสส.

ระยะเวลาดำเนินการ

 2 พฤศจิกายน 2549 - 30 กันยายน 2550
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Health Promotion

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : สุวิท อินทอง, หรรษา เศรษฐบุปผา, สุกัญญา ชัยชนะ และสถิตย์ วงศ์สุรประกิต. (2552). ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและน้ำหนักตัวของบุคคลากรน้ำหนักเกินมาตรฐาน. พยาบาลสาร. 36(1), 1-12.

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา (นักวิจัยร่วม)
  2 . อ.สุกัญญา ชัยชนะ (นักวิจัยร่วม)
  3 . อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th