หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

-
Developing Evidence-Based Nursing Sensitive Indicators for the Patient Hospitalized with a Diagnosis of Depression in Thailand

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 WHO

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 มกราคม 2550 - 30 ตุลาคม 2550
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Psychiatric mental Health Nursing

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : Darawan Thapinta, Robert L. Ander, Suwat Mahatnirunkul and Soontaree Srikosai. (2010). Evidence-Based Nursing—Sensitive Indicators for Patients Hospitalized with Depression in Thailand. Issue in Mental Health Nursing, 31(12), 763-769.
  2 . การประชุม : The DAY-HOSPITAL, DAY-SURGERY and HOME HEALTHCARE-improvement from technological advancements

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ไม่ระบุProf.Dr.Robert Ander (นักวิจัยร่วม)
  2 . ไม่ระบุนพ.สุวัฒน์ มหันตนิรันดร์กุล (นักวิจัยร่วม)
  3 . ไม่ระบุคุณสุนทรี ศรีโกไสย (นักวิจัยร่วม) , จาก โรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม่

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th