หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

คุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในประเทศไทย
Quality of Life of Persons with Schizophremia in Thailand

หัวหน้าโครงการ

 อ.สุวิท อินทอง

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 งบประมาณแผ่นดิน

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Psychiatric mental Health Nursing

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : สุวิท อินทอง ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ขวัญพนมพร ธรรมไทย ชาลินี สุวรรณยศ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์ และสรัญญา วรรณชัยกุล. (2554). คุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นจิตเภทในประเทศไทย. พยาบาลสาร, 38(2), 177-190.

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ (นักวิจัยร่วม)
  2 . ผศ.ชาลินี สุวรรณยศ (นักวิจัยร่วม)
  3 . อ.สุกัญญา ชัยชนะ (นักวิจัยร่วม)
  4 . ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์ (นักวิจัยร่วม)
  5 . ผศ.ขวัญพนมพร ธรรมไทย (นักวิจัยร่วม)

 • บทคัดย่อ : ดาวนEหลด (96 KB)
  ดาวนEหลด : 457 ครั้ง

   
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th