หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

วิถีชีวิตก่อนติดสุรา : การศึกษาในเขตภาคเหนือ
Life Styles Lead to Acohol Addiction : a Study in Northern Region

หัวหน้าโครงการ

 อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 สำนักงานแผนงานการบำบัดฟื้นฟูทางเลือกในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผลส.)

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 เมษายน 2553 - 31 ธันวาคม 2553
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Psychiatric mental Health Nursing
 • กลุ่มวิจัย Others

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . นางจารุณี รัศมีสุวิวัฒน์ (นักวิจัยร่วม) , จาก โรงพยาบาลสวนปรุง
  2 . นางสาวสกาวรัตน์ เทพประสงค์ (นักวิจัยร่วม) , จาก โรงพยาบาลสวนปรุง

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th