หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ผลลัพธ์ทางคลินิกและกระบวนการ ต้นทุนและต้นทุนประสิทธิผลของการดำเนินการโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ (โปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนผู้เป็นโรคติดสุรา : กรณีศึกษา 4 ภาค)
Clinical and Process Outcomes Cost and Cost Effectiveness of the Healing Heart Around Home Program (Program of Assertive Community Treatment for Person with Alcohol Dependence): Case Studies in 4 Regions

หัวหน้าโครงการ

 อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 แผนงานการบำบัดฟื้นฟูทางเลือกในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผลส.)

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 กรกฏาคม 2554 - 31 ธันวาคม 2555
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Psychiatric mental Health Nursing

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : ผลของโปรแกรมใกล้บ้าน สมานใจต่อพฤติกรรมการดื่มสุรา คุณภาพชีวิต และการกลับมารักษาซ้ำในผู้ที่เป็นโรคติดสุราในภาคใต้
  2 . สื่อสิ่งพิมพ์ : หรรษา เศรษฐบุปผา, จารุณี รัศมีสุวิวัฒน์, นพวรรณ อูปคำ, ภรภัทร สิมะวงศ์ และสกาวรัตน์ เทพประสงค์. (2555). NEEDS OF ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT: VOICES OF THAIS DIAGNOSED WITH ALCOHOL DEPENDENCE. European Psychiatry. 27(ฉบับพิเศษ 1), 1-1.

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . นางจารุณี รัศมีสุวิวัฒน์ (นักวิจัยร่วม) , จาก รพ.สวนปรุง
  2 . นางภรภัส สิมะวงศ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก รพ.สวนปรุง
  3 . นางนพวรรณ อูปคำ (นักวิจัยร่วม) , จาก รพ.จอมทอง
  4 . นางสาวสกาวรัตน์ เทพประสงค์ (นักวิจัยร่วม) , จาก รพ.สวนปรุง

 • บทคัดย่อ : ดาวนEหลด (851 KB)
  ดาวนEหลด : 431 ครั้ง

   
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th