หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การศึกษาอุบัติการณ์ของการกระทำความผิดทางกฎหมายและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์การศึกษาแบบภาคตัดขวางในผู้ป่วยโรคจิตเภท
Prevalance of Offences and Its Correslations: A cross-sectional Study in Schizophrenia Patients

หัวหน้าโครงการ

 รศ.นพ.ณรงค์ มณีทอน

หน่วยงาน

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ

 2 พฤษภาคม 2556 - 30 เมษายน 2557
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Psychiatric mental Health Nursing

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ไม่ระบุเบญจลักษณ์ มณีทอน (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2 . นางสาวณัฐธนวรรณ ใจเย็น (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3 . ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์ (นักวิจัยร่วม)
  4 . รศ.สุธีร์ อินต๊ะประเสริฐ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  5 . ผศ.ร.ต.อ.หญิงวจนะ เขมะวิชานุรัตน์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th