หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดแอมเฟตามีนด้วยคุณธรรม "รักเหนือรัก" (สาราณียธรรม 6) ระดับศีล 5 จังหวัดเชียงใหม่
Effectiveness of implementing the rehabilitation therapy for persons who used amphetamine with Six Buddhist Virtues of Conciliation basic "Ruk-Nuea-Ruk" (Six Saraniya-dhamma) with Five Precepts, Chiang Mai Province)

หัวหน้าโครงการ

 อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 วช.

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 31 มกราคม 2563
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Psychiatric mental Health Nursing

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ไม่ระบุอัครชัย อรุณเหลือง (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม่
  2 . อ.เนตรดาว ธงซิว (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
  3 . ผศ. ดร.รุ่งฤดี วงศ์ชุม (ที่ปรึกษา) , จาก คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
  4 . นางอัมพร สีลากุล (ที่ปรึกษา) , จาก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
  5 . อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน (หัวหน้าโครงการ)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th