หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality: VR) เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ
-

หัวหน้าโครงการ

 ไม่ระบุดร.กรด เหล็กสมบูรณ์

หน่วยงาน

 สถาบันวิจัยสังคม

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ระยะเวลาดำเนินการ

 30 กันยายน 2563 - 29 กันยายน 2564
รายชื่อนักวิจัย

1 . ไม่ระบุดร.กรด เหล็กสมบูรณ์ (หัวหน้าโครงการ) , จาก สถาบันวิจัยสังคม
2 . นายเฉลิมพล คงจิตต์ (นักวิจัยร่วม) , จาก วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 . ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ (นักวิจัยร่วม)
4 . ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์ (นักวิจัยร่วม)

 
 

 

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th