KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

พฤติกรรมการเป็นแบบอย่างของอาจารย์พยาบาลในประเทศไทย
Role Model Behaviors of Nursing Faculty in Thailand

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปี 2553

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 กุมภาพันธ์ 2553 - 30 กันยายน 2553
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Others

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : อารีวรรณ กลั่นกลิ่น, ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, นงค์คราญ วิเศษกุล, Naomi Funashima, Tomomi Kameoka, Yuriko Nomoto และ Toshiko Nakayama. (2554). Role model behaviors of nursing faculty members in Thailand. Nursing and Health Sciences. 13(1), 84-87.

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ (นักวิจัยร่วม)
  2 . ผศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล (นักวิจัยร่วม)

 • บทคัดย่อ : ดาวนEหลด (157 KB)
  ดาวนEหลด : 220 ครั้ง

   
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th