หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ผลของการใช้โปรแกรมอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมสุขนิสัยการบริโภคอาหารในเด็กวัยรุ่นไทย
-

หัวหน้าโครงการ

 ผศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 พย.สสส.

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 มีนาคม 2553 - 31 ตุลาคม 2553
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Health Promotion
 • กลุ่มวิจัย Nursing Education

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : นงค์คราญ วิเศษกุล, ณัฐวรรณ สุวรรณ และลัทธวัฒน์ สอนศรีนุสรณ์. (2555). ผลการใช้โปรแกรมอินเทอร์เน็ตในการสร้างเสริมสุขนิสัยการบริโภคอาหารในวัยรุ่นตอนต้น. พยาบาลสาร. 39(2), 88-100.

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . อ.ณัฐวรรณ สุวรรณ (นักวิจัยร่วม)
  2 . อ.ลัทธวัฒน์ สอนศรีนุสรณ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th