KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การพัฒนารูปแบบการบริการ สปาเพื่อสุขภาพของล้านนา
-

หัวหน้าโครงการ

 ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 งบแผ่นดิน ปี 2560

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Others

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ผศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  2 . ผศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล (นักวิจัยร่วม)
  3 . ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ (นักวิจัยร่วม)
  4 . อ.ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี (นักวิจัยร่วม)
  5 . นางสาวศรัญญา ชัยแสง (นักวิจัยร่วม)
  6 . นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th