KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การพัฒนาสปาล้านนาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
Development of Lanna Spa for Wellness Tourism

หัวหน้าโครงการ

 ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 บพข. flagship

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Others

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  2 . ผศ. ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเภสัชศาสตร์ มช.
  3 . ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  4 . ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ (นักวิจัยร่วม)
  5 . ผศ.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร (นักวิจัยร่วม)
  6 . อ.ดร.กาญจนา ธานะ (นักวิจัยร่วม)
  7 . ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ (นักวิจัยร่วม)
  8 . ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า (นักวิจัยร่วม)
  9 . ผศ. ดร.ศศิธร ศิริลุน (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเภสัชศาสตร์ มช.
  10 . นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th