KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ระดับความทุกข์ทรมานและระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยขณะที่ได้รับการใส่คาสายยางในกระเพาะอาหาร
Patient's Distress and Pain Level During Insertion of Nasogastic

หัวหน้าโครงการ

 อ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 งบประมาณแผ่นดิน ปี 2544

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 ตุลาคม 2543 - 31 มีนาคม 2547
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Chronic illness

  วัตถุประสงค์โครงการ

  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดของผู้ป่วยขณะที่ได้รับการล้างกระเพาะปัสสาวะแบบต่อเนื่องภายใน 24 ชั่วโมง และมากกว่า 24 ชั่วโมง และศึกษาสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดของผู้ป่วยขณะที่ได้รับการล้างกระเพาะปัสสาวะแบบต่อเนื่องภายใน 24 ชั่วโมง และมากกว่า 24 ชั่วโมง

  ลักษณะโครงการ

  กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยเพศชายภายหลังการผ่าตัดต่อมลูกหมากออกทางท่อปัสสาวะ โดยการใช้เครื่องมือตัดต่อมลูกหมาก จำนวน 40 ราย ซึ่งเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่างเดือนมกราคม 2546 ถึงเดือนพฤษภาคม 2547 ทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาล แบบบันทึกความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดของผู้ป่วยขณะที่ได้รับการล้างกระเพาะปัสสาวะแบบต่อเนื่อง ซึ่งประเมินโดยใช้มาตรวัดความรู้สึกทุกข์ทรมานและความเจ็บปวด โดยการเปรียบเทียบด้วยสายตา และแบบบันทึกสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดของผู้ป่วยขณะที่ได้รับการล้างกระเพาะปัสสาวะแบบต่อเนื่อง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 1.ค่าเฉลี่ยคะแนนความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดของผู้ป่วยที่ได้รับการล้างกระเพาะปัสสาวะแบบต่อเนื่องภายใน 24 ชั่วโมง อยู่ในระดับมาก 2.ค่าเฉลี่ยคะแนนความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดของผู้ป่วยที่ได้รับการล้างกระเพาะปัสสาวะแบบต่อเนื่องมากกว่า 24 ชั่วโมง อยู่ในระดับน้อย 3.ค่าเฉลี่ยคะแนนความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดของผู้ป่วยที่ได้รับการล้างกระเพาะปัสสาวะแบบต่อเนื่องภายใน 24 ชั่วโมง และมากกว่า 24 ชั่วโมง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 4.สาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดของผู้ป่วยขณะที่ได้รับการล้างกระเพาะปัสสาวะแบบต่อเนื่องภายใน 24 ชั่วโมง และมากกว่า 24 ชั่วโมง มากที่สุด คือ การคาสายปัสสาวะ รองลงมา คือ การเคลื่อนไหวตนเองลำบาก ดังนั้น บุคลากรทางการพยาบาลจึงควรมีการประเมินความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดของผู้ป่วยขณะที่ได้รับการล้างกระเพาะปัสสาวะแบบต่อเนื่อง ภายใน 24-48 ชั่วโมง เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อช่วยลดความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดของผู้ป่วย

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : สุนีย์ จันทร์มหเสถียร และนันทา เล็กสวัสดิ์. (2554). ความทุกข์มรมานและความเจ็บปวดของผู้ป่วยขณะที่ได้รับการใส่คาสายยางในกระเพาะอาหาร. พยาบาลสาร, 38(2), 111-121.

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . นางนันทา เล็กสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
  2 . ไม่ระบุนฤมล ว่องกลกิจศิลป์ (นักวิจัยร่วม)
  3 . ไม่ระบุนิตยา ว่องกลกิจศิลป์ (นักวิจัยร่วม)

 • บทคัดย่อ : ดาวนEหลด (91 KB)
  ดาวนEหลด : 307 ครั้ง

   
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th