หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

Symptom clusters and progressive muscle relaxation among persons with hepatocellular carcinoma
-

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 ทุนส่วนตัว

ระยะเวลาดำเนินการ

 17 ตุลาคม 2558 - 30 ธันวาคม 2559
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Critical illness

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . อ.ดร.ชุติมา มีชำนาญ (นักวิจัยร่วม)
  2 . ไม่ระบุดาววรรณ คุณยศยิ่ง (นักวิจัยร่วม) , จาก รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
  3 . ศ. ดร.Finnagan Lorna (นักวิจัยร่วม) , จาก University of Illinois at Chicago
  4 . นางพัชรา นาคถนอม (นักวิจัยร่วม) , จาก รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th