หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ประสิทธิผลของการใช้เครื่องนับก้าวต่อระดับกิจกรรมทางกายในพยาบาลศัลยกรรมไทย
Effectiveness of pedometer use on physical activity levels among Thai surgical nurses

หัวหน้าโครงการ

 ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2563

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564
รายชื่อนักวิจัย

1 . รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ (นักวิจัยร่วม)
2 . ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา (นักวิจัยร่วม)
3 . อ.ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ (นักวิจัยร่วม)
4 . นางสาวนฤมล วงศ์มณีโรจน์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่
5 . ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข (ที่ปรึกษา)
6 . นางสาวปรีชญา เวียงทอง (นักศึกษาผู้ช่วยวิจัย (ปริญญาโท)) , จาก คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่

 
 

 

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th