หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานผ่านสมุดบันทึกแบบดิจิทัลต่อผลลัพธ์ในการเรียนรู้กระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทางด้านศัลยกรรม
The Effects of Blended Learning Management Through Digital Notebooks Application on Learning Outcomes in Surgical Nursing Practicum

หัวหน้าโครงการ

 อ.อภิชาติ กาศโอสถ

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 งบประมาณเงินรายได้คณะ ปี 2565

ระยะเวลาดำเนินการ

 9 มีนาคม 2565 - 8 มีนาคม 2566
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Nursing Education

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา (นักวิจัยร่วม)
  2 . ผศ. ดร.ลลิดา นพคุณ (นักวิจัยร่วม)
  3 . นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์ (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th