หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลและหัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลศัลยศาสตร์ (557491)
The Opinions of the Student Nurses and Surgical ward head Nurses of Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital Towards the Course: Surgical Practice

หัวหน้าโครงการ

 นางภารดี นานาศิลป์

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 ทุนส่วนตัว

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 มกราคม 2546 - 1 มกราคม 2547
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Nursing Education

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2546

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . นางนันทา เล็กสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
  2 . นางสุนีย์ จันทร์มหเสถียร (นักวิจัยร่วม)
  3 . นางทิพพาพร ตังอํานวย (นักวิจัยร่วม)
  4 . นางสาวบุญชู อนุสาสนนันท์ (นักวิจัยร่วม)
  5 . นางขนิษฐา รัตนกัลยา (นักวิจัยร่วม)
  6 . นางกมลชนก กาวิล (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th