KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การพัฒนาพจนานุกรมสมรรถนะเชิงวิชาชีพสำหรับพยาบาลในการดูแลป้องกันการเกิดแผลกดทับ
Professional competency dictionary development for nurse in pressure ulcer prevention caring

หัวหน้าโครงการ

 ผศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 เงินรายได้คณะ

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Nursing Education

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : นัทธมน วุทธานนท์, วิภาดา คุณาวกิติกุล, วิจิตร ศรีสุพรรณ, อาภรณ์ ชัยรัตน์. (2554). การพัฒนาพจนานุกรมสมรรถนะเชิงวิชาชีพสำหรับพยาบาลในการป้องกันการเกิดแผลกดทับ. วารสารสภาการพยาบาล, 26(1), 94-108.

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . รศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล (นักวิจัยร่วม)
  2 . นางอาภรณ์ ชัยรัต (นักวิจัยร่วม)
  3 . ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ (ที่ปรึกษา)

 • บทคัดย่อ : ดาวนEหลด (3140 KB)
  ดาวนEหลด : 604 ครั้ง

   
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th