KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการส่งเสริมการวางแผนการดูแลล่วงหน้าสำหรับการดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต
Development of Nursing Practice Guidelines on Promoting Advance Care Planning for End of Life Care

หัวหน้าโครงการ

 ผศ. ดร.พิกุล นันทชัยพันธ์

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 สภาการพยาบาล

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 เมษายน 2555 - 30 พฤศจิกายน 2555
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Chronic illness

  วัตถุประสงค์โครงการ

  เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในการวางแผนการดูแลล่วงหน้าและการดูแลแบบประคับประคองสำหรับการดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  ได้เล่มเอกสารและองค์ความรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติการพยาบาลในการวางแผนการดูแลล่วงหน้าและการดูแลแบบประคับประคองสำหรับการดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต

  ลักษณะโครงการ

  เป็นงานวิจัยเชิงพัฒนา มีการรวบรวมและสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคอง มีการประชุมรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการทดสอบคุณภาพแนวปฏิบัติกับตัวอย่างผู้ป่วย และจัดทำรูปเล่มเอกสารแนวปฏิบัติเพื่อเผยแพร่ต่อไป

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ผศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์ (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th