KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การพัฒนารูปแบบเครือข่ายชุมชนสวัสดิการสำหรับผู้สุงอายุ: กรณีศึกษาจังหวัดภาคเหนือตอนบน
Development on the Patterns of Community Network for Elderly Welfare: Case Study on Upper Northern Provinces

หัวหน้าโครงการ

 รศ.อำไพ ชนะกอก

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 กรกฏาคม 2550 - 1 กรกฏาคม 2551
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Elderly Care

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์ (นักวิจัยร่วม) , จาก เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน คณะเกษตรศาสตร์ มช.
  2 . นายอภิเดช ชัยราชา (นักวิจัยร่วม) , จาก ประธานเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
  3 . นายนครินทร์ ดำรงภคสกุล (นักวิจัยร่วม) , จาก เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน คณะเกษตรศาสตร์ มช.
  4 . รศ. ดร.ดาวรุ่ง กังวานพงศ์ (ที่ปรึกษา) , จาก รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มช.
  5 . อ.ดร.สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร (ที่ปรึกษา) , จาก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเพื่อเด็กและชุมชน คณะสังคมศาสตร์ มช.

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th