KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษาต. ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่
-

หัวหน้าโครงการ

 รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 สสส. (ผ่านแผนงานพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน)

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 มีนาคม 2552 - 28 กุมภาพันธ์ 2554
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Health System

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : นงเยาว์ อุดมวงศ์, พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, พนิดา จันทโสภีพันธ์, ปิยวรรณ สวัสดิสิงห์, จินดารัตน์ ชัยอาจ, จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ และ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์. (2555). การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่. พยาบาลสาร, 39(ฉบับพิเศษ), 91-100.
  2 . สื่อสิ่งพิมพ์ : นงเยาว์ อุดมวงศ์, พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, พนิดา จันทโสภีพันธ์, จินดารัตน์ ชัยอาจ, จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ และ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์.(2554) สมัชชาในการพัฒนาตำบลสุขภาวะชุมชน : ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่. Proceeding ประชุมวิชชาการ 1 ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ 7- 8 กค. 2554.

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ (นักวิจัยร่วม)
  2 . รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ (นักวิจัยร่วม)
  3 . ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ (นักวิจัยร่วม)
  4 . อ.ดร.สุดารัตน์ ชัยอาจ (นักวิจัยร่วม)
  5 . ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์ (นักวิจัยร่วม)
  6 . อ.ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  7 . ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์ (นักวิจัยร่วม)
  8 . อ.ชมพูนุท ศรีรัตน์ (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th