KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

บริการสาธารณสุขสำหรับแรงงานย้ายถิ่นในเขตภาคเหนือ ประเทศไทย : การศึกษานำร่อง
Health Services for Migrant Workers in Northern Thailand : A Pilot Study

หัวหน้าโครงการ

 ผู้อำนวยการ ศักดา พรึงลำภู

หน่วยงาน

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 สวรส. ภาคเหนือ

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 กันยายน 2552 - 30 เมษายน 2553
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Others

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ และ ธานี แก้วธรรมานุกูล. (2554). การใช้บริการสาธารณสุขของแรงงานย้ายถิ่นข้ามถิ่น: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน. วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา, 6 (1), 11-22

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ (นักวิจัยร่วม)
  2 . อ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล (นักวิจัยร่วม)
  3 . รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล (นักวิจัยร่วม)
  4 . ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร (นักวิจัยร่วม)
  5 . นายจำนงค์ กิ่งแก้ว (นักวิจัยร่วม)
  6 . ศ.นพ.ธีระ ศิริสันธนะ (ที่ปรึกษา)

 • บทคัดย่อ : ดาวนEหลด (5606 KB)
  ดาวนEหลด : 192 ครั้ง

   
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th