หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การพัฒนาแบบวัดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม
Development of a Measure of Influencing Factors of Hearing Protection Use Among Industrial Workers

หัวหน้าโครงการ

 อ.ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2553

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 มกราคม 2554 - 15 พฤศจิกายน 2555
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Others

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : กัลยาณี ตันตรานนท์, วีระพร ศุทธากรณ์ และ อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์. (2556). การพัฒนาแบบวัดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงของคนงานในโรงพยาบาลอุตสาหกรรม. พยาบาลสาร, 40(พิเศษ), 73-83.
  2 . สื่อสิ่งพิมพ์ :   กัลยาณี ตันตรานนท์, วิจิตร ศรีสุพรรณ, ธานี แก้วธรรมานุกูล, วีระพร ศุทธากรณ์ และพันทิพย์ จอมศรี. (2552). Factors Affecting Thai Workers' Use of Hearing Protection. AAOHN JOURNAL. 57(11), 455-463.

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์ (นักวิจัยร่วม)
  2 . อ.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์ (นักวิจัยร่วม)

 • บทคัดย่อ : ดาวนEหลด (409 KB)
  ดาวนEหลด : 354 ครั้ง

   
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th