KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
Development of Primary Care System and Community Health System,

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 สสส.

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2558
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Others

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์ (นักวิจัยร่วม)
  2 . รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ (นักวิจัยร่วม)
  3 . ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล (นักวิจัยร่วม)
  4 . ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ (นักวิจัยร่วม)
  5 . ผศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา (นักวิจัยร่วม)
  6 . ผศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง (นักวิจัยร่วม)
  7 . ผศ. ดร.เดชา ทำดี (นักวิจัยร่วม)
  8 . ผศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ (นักวิจัยร่วม)
  9 . อ.ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  10 . อ.ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์ (นักวิจัยร่วม)
  11 . อ.ดร.รังสิยา นารินทร์ (นักวิจัยร่วม)
  12 . อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th