KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อการออกแบบการวัดผลด้วยรูบริคสำหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
Development of an Online Training Program on Rubric Scoring Design for Instructors in Higher Education

หัวหน้าโครงการ

 นายณัฐวิทย์ คชินธนานันทน์

หน่วยงาน

 สำนักพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มช.

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มช.

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 สิงหาคม 2564 - 31 มกราคม 2565
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Others

  วัตถุประสงค์โครงการ

  3.1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อการออกแบบการวัดผลด้วยรูบริคสำหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 3.2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อการออกแบบการวัดผลด้วยรูบริคสำหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยประเมินค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์จากการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมฝึกอบรมออนไลน์ 3.3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาต่อโปรแกรมการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อการออกแบบการวัดผลด้วยรูบริคสำหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  5.1. ได้โปรแกรมการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อการออกแบบการวัดผลด้วยรูบริคสำหรับอาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมในการส่งเสริมความรู้แก่อาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษา 5.2. สามารถนำโปรแกรมการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อการออกแบบการวัดผลด้วยรูบริคสำหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ไปใช้ประโยชน์ในการให้ความรู้แก่อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ 5.3. เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาสื่อออนไลน์ในการให้ความรู้ด้านการออกแบบการวัดผลสำหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . นางธัญญกานต์ ร่มโพธิ์เย็น (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มช.
  2 . นายวชิระ มีมานัส (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มช.
  3 . นางสาวศิริกาญจน์ ศรีเจริญ (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มช.
  4 . ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th