หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การประเมินผลโครงการการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง
Evaluation of the Antiviolence Campaign Projec

หัวหน้าโครงการ

 นางสาวสุกัญญา ปริสัญญกุล

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 งบประมาณเงินรายได้คณะ

ระยะเวลาดำเนินการ

 30 มกราคม 2547 - 30 มกราคม 2548
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย HIV/AIDS

  วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อสำรวจผลของการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อความรู้และทัศนคติเรื่องความรุนแรงของกลุ่มเป้าหมาย 2. เพื่อสำรวจปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : จิราวรรณ ดีเหลือ, สุกัญญา ปริสัญญกุล และเกสรา ศรีพิชญาการ. (2552). การประเมินผลโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงทางเว็บไซต์ในกลุ่มนักศึกษาพยาบาล. พยาบาลสาร. 36(2), 35-46.
  2 . สื่อสิ่งพิมพ์ : กิ่งฟ้า แสงลี, เกสรา ศรีพิชญาการ และปิยะภรณ์ ประสิทธิ์. (2554). การประเมินผลโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงในบุคลากรสตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. พยาบาลสาร, 38(3), 86-97.
  3 . สื่อสิ่งพิมพ์ : พยาบาลสาร, 34 (3) กรกฎาคม-กันยายน 2550: 154-163

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . นางสาวเกสรา ศรีพิชญาการ (นักวิจัยร่วม)
  2 . นางนันทพร แสนศิริพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  3 . นางอรุณรัตน์ ตั้งมั่นคงวรกูล (นักวิจัยร่วม)
  4 . นางพจนีย์ ภาคภูมิ (นักวิจัยร่วม)
  5 . นางจิราวรรณ ดีเหลือ (นักวิจัยร่วม)
  6 . นางปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี (นักวิจัยร่วม)
  7 . นางกิ่งฟ้า แสงลี (นักวิจัยร่วม)
  8 . นายเดชา ทำดี (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th