KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ผลการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548-2549 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 CMB-CENE

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 เมษายน 2549 - 30 กันยายน 2549
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Others

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : พรรณพิไล ศรีอาภรณ ศุจิกา ภูมิโคกรักษ. (2549). ผลการประชาสัมพันธหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจําปการศึกษา 2548-2549 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. พยาบาลสาร, 34(2), 8-15.
  2 . การประชุม : การประชุมวิชาการ เรื่อง “การวิจัยเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ องครวมอยางยั่งยืน: กระบวนทัศนใหม” วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2550.

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์ (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th